Close
 


tatay

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word tatay in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word tatay:


tatay  Play audio #2417
[noun]  dad; father; mister

Root: tatay
Usage Note Icon Usage Notes:
"Tatay" is a more informal word similar to the word "Dad" in English. If you want to be more formal, use "Ama" instead.

The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Tatay Example Sentences in Tagalog: (37)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Inatake sa pu ang tatay ko.
Play audio #32457 Play audio #32458Audio Loop
 
My father had a heart attack.
Saán nagtátrabaho ang tatay mo?
Play audio #34311 Play audio #34312Audio Loop
 
Where does your dad work?
Magtéxt ka mamayâ sa tatay mo.
Play audio #36664Audio Loop
 
Text your father later.
Natawá ang tatay niyá at tinapík siyá sa ulo.
Play audio #30491 Play audio #30492Audio Loop
 
Her father laughed / was amused and patted her on the head.
Kagaya ka ng tatay mo!
Play audio #43060Audio Loop
 
You're like your father!
Matandâ ang tatay ko.
Play audio #40399Audio Loop
 
My dad is old.
Hihingî ka ba ng pahintulot sa tatay ni Jane?
Play audio #31394 Play audio #31395Audio Loop
 
Would you be asking Jane's father for consent?
Masaráp ang lu ng tatay ko.
Play audio #42631Audio Loop
 
My dad's cooking is delicious.
Niyayakap ng ba ang bintî ng tatay niyá.
Play audio #45296Audio Loop
 
The child is hugging the leg of her father.
Madalás tumata ang tatay ni Jim sa bingo.
Play audio #36481Audio Loop
 
Jim's father often wins at bingo.

User-submitted Example Sentences (20):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Isang guro ang tatay ko.
Tatoeba Sentence #3266599 Tatoeba user-submitted sentence
My father is a teacher.


Nasa hardin ang tatay ko.
Tatoeba Sentence #3086294 Tatoeba user-submitted sentence
My father's in the garden.


Akala ko tatay ni Mary si Tom.
Tatoeba Sentence #5214804 Tatoeba user-submitted sentence
I thought Tom was Mary's father.


Fritz ang pangalan ng tatay ko.
Tatoeba Sentence #1707361 Tatoeba user-submitted sentence
My dad's name is Fritz.


Ang tatay ko ay may limang kapatid.
Tatoeba Sentence #2782236 Tatoeba user-submitted sentence
My father has five brothers and sisters.


Mas matanda si Nanay kaysa kay Tatay.
Tatoeba Sentence #3251908 Tatoeba user-submitted sentence
Mom is older than Dad.


Tinuturuan ako magluto ng aking tatay.
Tatoeba Sentence #4490031 Tatoeba user-submitted sentence
My dad is teaching me how to cook.


Arkitekto ang tatay ko, hindi inhenyero.
Tatoeba Sentence #1341801 Tatoeba user-submitted sentence
My father is an architect, not an engineer.


Huwag mong sabihin sa tatay tungkol nito.
Tatoeba Sentence #1452478 Tatoeba user-submitted sentence
Don't tell Father about this.


Kaya tumakbo ako sa restawran ng tatay ko.
Tatoeba Sentence #2948420 Tatoeba user-submitted sentence
So I ran to my father's restaurant.


Mga karpintero ang tatay at kapatid kong babae.
Tatoeba Sentence #2852031 Tatoeba user-submitted sentence
My father and sister are carpenters.


Hindi kumakain ng maraming prutas ang tatay ko.
Tatoeba Sentence #2932124 Tatoeba user-submitted sentence
My father does not eat much fruit.


Nakita ko siyang pinagagalitan ng kanyang tatay.
Tatoeba Sentence #3270014 Tatoeba user-submitted sentence
I saw him being scolded by his father.


Natulog na ako bago pa dumating ang tatay sa bahay.
Tatoeba Sentence #2759141 Tatoeba user-submitted sentence
I went to bed before father could come home.


Tatay, puwede ba akong pumunta roon na kasama si Masao?
Tatoeba Sentence #1389603 Tatoeba user-submitted sentence
May I go there with Masao, Father?


Ang tatay at kapatid ko ay parehong mahilig sa pagsusugal.
Tatoeba Sentence #2798371 Tatoeba user-submitted sentence
Both my father and my brother like gambling.


Magluluto ang tatay ko ng isang masarap na pagkain bukas nang umaga.
Tatoeba Sentence #2783682 Tatoeba user-submitted sentence
My father will cook me a delicious meal tomorrow morning.


Nawala ng maliit na batang lalaki ang pera na bigay ng kanyang tatay.
Tatoeba Sentence #2808574 Tatoeba user-submitted sentence
The little boy has lost the money given to him by his father.


Hindi pinayagan ng doktor ang tatay ko na magbuhat ng mabibigat na bagay.
Tatoeba Sentence #4049572 Tatoeba user-submitted sentence
The doctor didn't allow my father to carry heavy things.


Sabihin mo, pupunta ba ang Inay sa istasyon ng tren para maghintay kay Itay?
Tatoeba Sentence #2788109 Tatoeba user-submitted sentence
Tell me, is Mom going to go to the station to wait for Dad?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
tay, itay, 'tay
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce tatay:

TATAY AUDIO CLIP:
Play audio #2417
Markup Code:
[rec:2417]
Related Filipino Words:
magtatay
Related English Words:
fatherdadpapapamister
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »