Close
 


tungkol

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word tungkol in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word tungkol:


tungkól  Play audio #2575
[preposition] about; regarding; referring to; referencing; mentioning; concerning

View Monolingual Tagalog definition of tungkol »

Root: tungkol
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Tungkol Example Sentences in Tagalog: (54)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Bubuhayin ng Senado ang pánukalang batás tungkól sa parusang kamatayan.
Play audio #44828Audio Loop
 
The Senate will revive the bill on the death penalty.
Anóng impormasyón ang inilálaán niyá tungkól dito?
Play audio #48490Audio Loop
 
What information does she give regarding this?
Pala siyáng nagréreklamo tungkól sa pagkain.
Play audio #57589 Play audio #57590Audio Loop
 
He's always complaining about the food.
Tinátalakay ngayón ni Nadine ang paksâ tungkól sa HIV/AIDS.
Play audio #47572Audio Loop
 
Nadine is discussing the topic about HIV/AIDS right now.
Nag-ulat ang lokál na páhayagán tungkól sa aksidente.
Play audio #36032Audio Loop
 
The local newspaper reported about the accident.
Pangunahan mo si Cecilia tungkól kay Romeo.
Play audio #34245 Play audio #34246Audio Loop
 
Warn Cecila about Romeo.
Pinangunahan ni Jane si Amy tungkól sa kung anóng sasabihin ni Mike.
Play audio #27300 Play audio #27301Audio Loop
 
Jane forewarned Amy about whatever Mike would tell her.
Nag-áalalá siyá tungkól sa pera.
Play audio #36316Audio Loop
 
He worries about money.
Marami nang nadiskubré ang mga siyentista tungkól sa uniberso.
Play audio #36388Audio Loop
 
Scientists have revealed much about the universe
Nagrerepórt siyá tungkól sa novel coronavirus.
Play audio #45378Audio Loop
 
He's reporting about the novel coronavirus.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Anong sinabi ni Tom tungkol sa akin?
Tatoeba Sentence #5213900 Tatoeba user-submitted sentence
What did Tom say about me?


Itong libro ay tungkol sa mga bituin.
Tatoeba Sentence #1593480 Tatoeba user-submitted sentence
This is a book about stars.


Nagsulat siya ng libro tungkol sa ibon.
Tatoeba Sentence #1982224 Tatoeba user-submitted sentence
She wrote a book about the bird.


Huwag mong sabihin sa tatay tungkol nito.
Tatoeba Sentence #1452478 Tatoeba user-submitted sentence
Don't tell Father about this.


Magkukuwento ako sa iyo tungkol sa kanya.
Tatoeba Sentence #2946690 Tatoeba user-submitted sentence
I will tell you about him.


Ayaw na niyang pag-usapan pa tungkol doon.
Tatoeba Sentence #1764917 Tatoeba user-submitted sentence
He refused to say more about that.


Sumulat siya ng libro tungkol sa porselana.
Tatoeba Sentence #1765902 Tatoeba user-submitted sentence
He wrote a book on porcelain.


Huwag kang magsalita tungkol sa pamilya ko.
Tatoeba Sentence #2927718 Tatoeba user-submitted sentence
Don't talk about my family.


Sumulat siya ng isang aklat tungkol sa Tsina.
Tatoeba Sentence #2924422 Tatoeba user-submitted sentence
He wrote a book about China.


May panahon ka pang makapag-isip tungkol doon.
Tatoeba Sentence #2808546 Tatoeba user-submitted sentence
You still have time to think about it.


Wala akong masyadong alam tungkol sa Alemanya.
Tatoeba Sentence #2915123 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know a lot of things about Germany.


Tinanong ko siya tungkol sa bagong libro niya.
Tatoeba Sentence #1818575 Tatoeba user-submitted sentence
I asked him about his new book.


Nagsinungaling si Tom tungkol sa kanyang grado.
Tatoeba Sentence #4491627 Tatoeba user-submitted sentence
Tom lied about his grade.


Narapatan akong alisin ang duda ko tungkol doon.
Tatoeba Sentence #2056602 Tatoeba user-submitted sentence
I had to get rid of my doubt about it.


Tungkol sa mga bituwin at planeta ang astronomiya.
Tatoeba Sentence #4650148 Tatoeba user-submitted sentence
Astronomy deals with the stars and planets.


Sabihin mo samin kung anong alam mo tungkol kay Tom.
Tatoeba Sentence #5214073 Tatoeba user-submitted sentence
Tell us what you know about Tom.


May mamang nagtanong tungkol sa talatakdaan ng tren.
Tatoeba Sentence #1814443 Tatoeba user-submitted sentence
A stranger inquired about the train schedule.


May isang aklat tungkol sa mga sayaw sa ibabaw ng mesa.
Tatoeba Sentence #2800079 Tatoeba user-submitted sentence
There is a book on dancing on the desk.


Wala akong alam na kahit ano tungkol sa anong nangyari.
Tatoeba Sentence #2796523 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know anything about what happened.


Ang soolohiya ay tungkol sa pag-aaral ng buhay ng hayop.
Tatoeba Sentence #2106378 Tatoeba user-submitted sentence
Zoology deals with the study of animal life.


Natutong maigi ang mga pari ng Maya tungkol sa astronimya.
Tatoeba Sentence #4650142 Tatoeba user-submitted sentence
Maya priests learned much about astronomy.


Gusto nilang pag-usapan ang mga bagay tungkol sa relihiyon.
Tatoeba Sentence #1817751 Tatoeba user-submitted sentence
They want to talk about religion.


Wala akong nalalaman na kahit ano tungkol sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #3078329 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know anything about Japan.


Ang aklat na ito ay tungkol sa isang hari na nawalan ng korona.
Tatoeba Sentence #3431431 Tatoeba user-submitted sentence
This book is about a king who loses his crown.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce tungkol:

TUNGKOL AUDIO CLIP:
Play audio #2575
Markup Code:
[rec:2575]
Related Filipino Words:
tungkulinpatungkólkatungkulanpanunungkulanipatungkoltungkól sa
Related English Words:
aboutreferencingmentioningregardingreferringreferring toconcerning
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »