Close
 


aktibo

Depinisyon ng salitang aktibo sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word aktibo in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng aktibo:


aktibo  Play audio #4025
[pang-uri] nagpapakita ng mataas na antas ng enerhiya at madalas nakikilahok sa mga gawain o kaganapan.

View English definition of aktibo »

Ugat: aktibo
Example Sentences Available Icon Aktibo Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Aktibo ka ba sa mga gawain sa páaralán ninyó?
Play audio #48118Audio Loop
 
Are you active in school activities?
Aktibo pa ang account ko sa Netflix.
Play audio #48117Audio Loop
 
My Netflix account is still active.
Aktibo sa séks ang lalaking iyán.
Play audio #48611Audio Loop
 
That guy is sexually active.
Aktibo si Marnie sa isáng prógresibong organisasyón.
Play audio #48116Audio Loop
 
Marnie is active in a progressive organization.

User-submitted Example Sentences (3):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Matanda na baga siya, malusog naman at aktibo.
Tatoeba Sentence #1734677 Tatoeba user-submitted sentence
Old as he is, he is very healthy and active.


Malimit pag-usapan ng plano ang aktibong pagkamamamayan. Pero dapat iyon ay aktibo't makipagkayaring pagkamamamayan.
Tatoeba Sentence #1808357 Tatoeba user-submitted sentence
The plan talks a lot about active citizenship. But it must be active and engaged citizenship.


May naniniwala na may parte sa utak at ito ay responsable para sa mga insulto at ito ay mas aktibo sa ibang tao. Ito ay sakit at kung minsan ay endemik sa buong rasa.
Tatoeba Sentence #2172958 Tatoeba user-submitted sentence
Some believe that there is a brain part that is responsible for insults and it is more active in some people. It is a sickness, sometimes endemic in an entire race.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "aktibo":

AKTIBO:
Play audio #4025
Markup Code:
[rec:4025]
Mga malapit na salita:
aktibidádaktibismoumaktibórádyoaktibidád
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »