Close
 


malawak

Depinisyon ng salitang malawak sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word malawak in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng malawak:


malawak  Play audio #4915
[pang-uri] tumutukoy sa isang bagay, espasyo, o konsepto na may malaking sukat, kaluwagan, o kapasidad; hindi makitid mula sa isang dulo patungo sa kabilang dulo.

View English definition of malawak »

Ugat: lawak
Example Sentences Available Icon Malawak Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Masyadong malawak ang sakláw ng kapangyarihan ng lider.
Play audio #45818Audio Loop
 
The scope of the power of the leader is too broad.
Malawak ang lupaín na minana ni Ernie mulâ sa kaniyáng amá.
Play audio #45819Audio Loop
 
The land Ernie inherited from his father was vast.
Malawak ba ang kaalamán ni Steve bilang isáng propesór?
Play audio #45817Audio Loop
 
Does Steve have extensive knowledge as a professor?
Malawak ang pang-una ni Brian sa mga usapín tungkól sa LGBT.
Play audio #45816Audio Loop
 
Brian has a broad understanding of LGBT issues.

User-submitted Example Sentences (1):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Di alam ng babae na talagang malawak ang Sansinukob at talagang maliit siya roon.
Tatoeba Sentence #2164322 Tatoeba user-submitted sentence
The woman did not know that the Universe is really vast and she is but a small part of it.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "malawak":

MALAWAK:
Play audio #4915
Markup Code:
[rec:4915]
Mga malapit na salita:
lawakkalawakanpalawakinmapalawaklumawakmalawakanpaglawaknapakalawakpagpapalawakalawák
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »