Close
 


tatlo

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word tatlo in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word tatlo:


tatló  Play audio #18162Save to Flash Cards
[number]  three ( 3 )

Root: tatlo
Tagalog.com is now on the App Store! TDC Tagalog Dictionary
Example Sentences Available Icon Tatlo Example Sentences in Tagalog: (18)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Pumuntá akó sa Pilipinas noóng Enero ng tatlóng linggó.
Play audio #33933 Play audio #33934Audio Loop
 
I went to the Philippines in January for three weeks.
Ang ha ng lubid ay dalawáng talampakan at tatlóng pulgada.
Play audio #49001Audio Loop
 
The length of the rope is two feet and three inches.
Tatlóng taón na ang nagdaán mulâ nang hulí ko siyáng makita.
Play audio #27665 Play audio #27666Audio Loop
 
It's been three years since I last saw him.
Tatlóng buwán lang umere ang palabás nilá.
Play audio #36380Audio Loop
 
Their show aired only for three months.
Tumagál ng tatlóng oras ang pelíkulá.
Play audio #41719Audio Loop
 
The movie lasted three hours long.
Tumunóg ang kampa ng simbahan nang tatlóng beses.
Play audio #48440Audio Loop
 
The church bell tolled three times.
Puwede bang tatlóng kantá ang kantahín mo?
Play audio #37830Audio Loop
 
Is it OK with you to sing three songs?
Sandalíng namayani ang katahimikan sa pagitan niláng tatló.
Play audio #49695Audio Loop
 
The silence prevailed for a moment among the three of them.
Makakapagtalâ ang COMELEC ng halos tatlóng milyóng bagong botante.
Play audio #49228Audio Loop
 
The COMELEC will register nearly three million new voters.
Tatló ang kapatíd ko.
Play audio #39469Audio Loop
 
I have three siblings.

User-submitted Example Sentences (22):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ilan kayo? Tatlo kami.
Tatoeba Sentence #1363101 Tatoeba user-submitted sentence
How many are you? We are three.


Ang swerte swerte ninyong tatlo.
Tatoeba Sentence #3576133 Tatoeba user-submitted sentence
You three are very lucky.


Ang bahay ay may tatlong palapag.
Tatoeba Sentence #2838091 Tatoeba user-submitted sentence
The house has three stories.


Ayos ang bilyete para tatlong araw.
Tatoeba Sentence #1802458 Tatoeba user-submitted sentence
The ticket holds good for three days.


Umulan nang tatlong beses sa biyahe.
Tatoeba Sentence #2812162 Tatoeba user-submitted sentence
It rained three times during the trip.


Tatlong taon nang nakatira ako rito.
Tatoeba Sentence #1859956 Tatoeba user-submitted sentence
It has been three years since I came to live here.


Nakahuli ako ng tatlong isda kahapon.
Tatoeba Sentence #5214917 Tatoeba user-submitted sentence
I caught three fish yesterday.


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days until Christmas.


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days till Christmas.


Nabubuhay ng tatlong araw ang paruparo.
Tatoeba Sentence #7894372 Tatoeba user-submitted sentence
Butterflies live for three days.


Nagising ako nang tatlong beses sa gabi.
Tatoeba Sentence #1643030 Tatoeba user-submitted sentence
I awoke three times in the night.


Nagtamo ng tatlong bala sa katawan si Tom.
Tatoeba Sentence #4283984 Tatoeba user-submitted sentence
Tom was shot three times.


Dumating ang sagot matapos ang tatlong araw.
Tatoeba Sentence #7894331 Tatoeba user-submitted sentence
The reply came after three days.


Nagbigay ako ng tatlong kendi sa bawat bata.
Tatoeba Sentence #1712183 Tatoeba user-submitted sentence
I dealt out three candies to each child.


Sarhan mo ang mga mata mo nang tatlong minuto.
Tatoeba Sentence #1901506 Tatoeba user-submitted sentence
Close your eyes for three minutes.


Paghambingin ang estilo ng tatlong titik na iyon.
Tatoeba Sentence #2810688 Tatoeba user-submitted sentence
Compare the style of those three letters.


Tatlong sentimetro kang mas matangkad kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #1794164 Tatoeba user-submitted sentence
You are three centimetres taller than me.


Hindi si Juan yung tao noong nakalipas na tatlong taon.
Tatoeba Sentence #1704418 Tatoeba user-submitted sentence
John is not the man he was three years ago.


Sinulat ni Tom ang kantang iyan tatlong taon na ang nakalipas.
Tatoeba Sentence #4688899 Tatoeba user-submitted sentence
Tom wrote that song three years ago.


Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu.
Tatoeba Sentence #1834034 Tatoeba user-submitted sentence
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.


Nakakapagsalita ng tatlo o apat na wika ang karamihan ng mga Suwiso.
Tatoeba Sentence #1837464 Tatoeba user-submitted sentence
The majority of the Swiss can speak three or four languages.


Maninirahan sila nang dalawa o tatlo sa mga malungkuting bahay ng magsasaka.
Tatoeba Sentence #1720199 Tatoeba user-submitted sentence
They will lodge by twos and threes in lonely farmhouses.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce tatlo:

TATLO AUDIO CLIP:
Play audio #18162
Markup Code:
[rec:18162]
Related Filipino Words:
labintatlópangatlóikatlótatlumpûtatluhantigatlótatlu-tatlómakaitlómagtatlótátatló
Related English Words:
three
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
tatlong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »


Become a patron
We love our supporters! :)

© copyright 2023. Do not copy or reproduce content or audio without prior written authorization. Scraping and republishing our data is a copyright violation. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy or publish our content without permission.