Close
 


mahirap

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mahirap in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word mahirap:


mahirap  Play audio #309
1 [adjective] poor (financially)
2 [adjective] difficult; hard to do; complex; laborious; cumbersome; arduous
2 [noun] poor person

View Monolingual Tagalog definition of mahirap »

Root: hirap
Usage Note Icon Usage Notes:
plural form of mahirap = mahihirap

The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Mahirap Example Sentences in Tagalog: (47)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Mahirap siláng kumbinsihíng makipagtulungán sa pámahalaán.
Play audio #49305Audio Loop
 
It is difficult to convince them to cooperate with the government.
Mahirap katawanín ang mga taong waláng kooperasyón.
Play audio #36060Audio Loop
 
It's difficult to represent people who don't cooperate.
Mahirap magíng magulang.
Play audio #27367 Play audio #27368Audio Loop
 
It's difficult to be a parent.
Mahirap hulaan kung saán siyá nanggaling.
Play audio #37449Audio Loop
 
It's difficult to surmise where she came from.
Mahirap madamá ang tuláng hindî magandá ang pagkakasulat.
Play audio #30556 Play audio #30557Audio Loop
 
It's difficult to be moved by a badly written poem.
Mahirap targetin ang unang puwesto sa páligsahan.
Play audio #47087Audio Loop
 
It's hard to target first place in the tournament.
Nagpakain kamí ng mahirap na tao.
Play audio #49961Audio Loop
 
We had the poor people eat. / We fed the poor people.
Mahirap manehuhin ang malakíng sasakyán.
Play audio #36470Audio Loop
 
It's difficult to drive a huge vehicle.
Mahalagá pangalagaan ang kapakanán ng mga mahirap.
Play audio #46962Audio Loop
 
It is important to protect the well-being of the poor.
Mahirap magdecide kung walâ kang alám.
Play audio #44645Audio Loop
 
It's hard to decide if you know nothing.

User-submitted Example Sentences (22):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hindi mahirap ang italyano.
Tatoeba Sentence #3927959 Tatoeba user-submitted sentence
Italian isn't difficult.


Mahirap magsalita ng Pranses.
Tatoeba Sentence #1663398 Tatoeba user-submitted sentence
To speak French is difficult.


Mahirap basahin ang nakasulat.
Tatoeba Sentence #8276501 Tatoeba user-submitted sentence
This text is hard to read.


Siya ay mahirap, pero matapat.
Tatoeba Sentence #2935774 Tatoeba user-submitted sentence
He is poor, but honest.


Mas mahirap kaysa sa iniisip mo.
Tatoeba Sentence #1688846 Tatoeba user-submitted sentence
It's more difficult than you think.


Mahirap intindihin ang teorya niya.
Tatoeba Sentence #2796546 Tatoeba user-submitted sentence
It is difficult to understand his theory.


Ito'y mahirap na problemang matematika.
Tatoeba Sentence #1789404 Tatoeba user-submitted sentence
This is a difficult math problem.


Ang mga anak ay kayamanan ng mahihirap.
Tatoeba Sentence #1605738 Tatoeba user-submitted sentence
Children are poor men's riches.


Mahirap bang kumain nang gamit ay sipit?
Tatoeba Sentence #1783540 Tatoeba user-submitted sentence
Is it difficult eating with chopsticks?


Mas mahirap ba ang Ingles kaysa sa Hapon?
Tatoeba Sentence #1875982 Tatoeba user-submitted sentence
Is English harder than Japanese?


Anong parteng mahirap sa pag-aaral ng Hapon?
Tatoeba Sentence #1765905 Tatoeba user-submitted sentence
What is the hard part of learning Japanese?


Mahirap magkatotoo ang ganyang klaseng plano.
Tatoeba Sentence #2945104 Tatoeba user-submitted sentence
Such a plan can hardly succeed.


Huwag mo akong tanungin ng mahirap na tanong.
Tatoeba Sentence #2794654 Tatoeba user-submitted sentence
Don't ask me such a hard question.


Hindi niya alam kung ano ang mahirap na buhay.
Tatoeba Sentence #1710656 Tatoeba user-submitted sentence
He doesn't know what it is to be poor.


Mahirap tulungan ang taong di gusto ang tulong mo.
Tatoeba Sentence #1728931 Tatoeba user-submitted sentence
It's difficult to help people that don't want your help.


Siya'y mahirap, pero wala siyang pakialam sa pera.
Tatoeba Sentence #3470698 Tatoeba user-submitted sentence
He is poor, but he doesn't care about money.


Isip kong mahirap gawin ang trabaho nang magsarili.
Tatoeba Sentence #1716773 Tatoeba user-submitted sentence
I thought it difficult to do the work alone.


Nais kong iwan sa kanya ang mahirap na trabahong ito.
Tatoeba Sentence #2766805 Tatoeba user-submitted sentence
I want to leave this difficult job to her.


Ang mga ulat panahon ay mahirap na palaging magkatotoo.
Tatoeba Sentence #2808664 Tatoeba user-submitted sentence
Weather reports rarely come true.


Pinagbalaan kami ng titser na ang test ay magiging mahirap.
Tatoeba Sentence #1876197 Tatoeba user-submitted sentence
The teacher warned us that the test would be hard.


Yang librong Ingles ay masyadong mahirap basahin para sa akin.
Tatoeba Sentence #1765962 Tatoeba user-submitted sentence
That English book is too difficult for me to read.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
mahihirap, kahirap
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mahirap:

MAHIRAP AUDIO CLIP:
Play audio #309
Markup Code:
[rec:309]
Related Filipino Words:
hirapmahirapankahirapanpaghirapanpaghihirappahirapansa hiráp at ginhawamaghirappáhirapánhírap-hirap
Related English Words:
poor personpoor peopledifficultarduouscomplexpoorlaborioushardhard to documbersome
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »