Close
 


pagkatapos

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word pagkatapos in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word pagkatapos:


pagkatapos  Play audio #4756
[adverb] after; afterwards; then; and then; afterward; after doing; next

View Monolingual Tagalog definition of pagkatapos »

Root: tapos
Usage Note Icon Usage Notes:
Pagkatapos is always followed by a NG phrase. This is the case even if the verb it is attached to is an Actor focus verb. Ex: "Pagkatapos kong kumain..." = "After I ate..." Kumain would usually take "ako" for "I" as the actor, but in this sentence it requires "ko" because it is attached to "pagkatapos."

The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Pagkatapos Example Sentences in Tagalog: (13)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Pagkatapos, nasundán pa akó ng isáng kapatíd.
Play audio #46894Audio Loop
 
Later, after me followed (was born) another sibling.
Uminit ang pakiramdám pagkatapos kong uminóm ng alak.
Play audio #37366Audio Loop
 
I felt warm after drinking wine.
Ngayón ang unang araw pagkatapos ng eleksiyón.
Play audio #40206Audio Loop
 
Today is the first day after the election.
Mali ka muna at bumalík ka rito pagkatapos.
Play audio #34062 Play audio #34063Audio Loop
 
Take a shower first and then come back here afterward.
Pagkatapos naming magsimbá tumútulóy kamí sa mall.
Play audio #30098 Play audio #30097Audio Loop
 
After church we proceed to the mall.
Nagutom akó kagabí pagkatapos mag-aral.
Play audio #31577 Play audio #31578Audio Loop
 
I was hungry last night after studying.
Dito lumálabás ang mga tao pagkatapos ng palabás.
Play audio #33310 Play audio #33311Audio Loop
 
This/Here is where the audience exits after the show.
Pagkatapos ng operasyón, nakariníg na ang bingí.
Play audio #43714Audio Loop
 
After the operation, the deaf person was now able to hear.
Kinailangan ni Richard na magpahingá nang isáng buwán pagkatapos niyáng magkasakít.
Play audio #29937 Play audio #29938Audio Loop
 
Richard needed to rest for a month after he got sick.
Magtátrabaho ka na ba agád pagkatapos mo ng college?
Play audio #34296 Play audio #34297Audio Loop
 
Are you already going to work right after college?

User-submitted Example Sentences (27):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Magsipilyo pagkatapos kumain.
Tatoeba Sentence #2842518 Tatoeba user-submitted sentence
Brush your teeth after eating.


Patapos ko nang basahin itong nobela.
Tatoeba Sentence #1707333 Tatoeba user-submitted sentence
I'll soon finish reading this novel.


Pagkatapos ng almusal, naglakad kami.
Tatoeba Sentence #1600001 Tatoeba user-submitted sentence
After breakfast, we went for a walk.


Huwag lumabas pagkatapos ng dapithapon.
Tatoeba Sentence #2929964 Tatoeba user-submitted sentence
Don't go out after dark.


Ako ay naghahapunan pagkatapos ng trabaho.
Tatoeba Sentence #2810694 Tatoeba user-submitted sentence
I eat dinner after work.


Pagkatapos manuod ng tibi, natulog na ako.
Tatoeba Sentence #1648658 Tatoeba user-submitted sentence
After I watched TV, I went to bed.


Ikinasal kami pagkatapos ng anim na buwan.
Tatoeba Sentence #2946494 Tatoeba user-submitted sentence
Six months later we were married.


Sasamahan kita pagkatapos nang ilang minuto.
Tatoeba Sentence #1689253 Tatoeba user-submitted sentence
I'll be with you in a few minutes.


Dapat magpahinga ka pagkatapos ng eksersays.
Tatoeba Sentence #1791761 Tatoeba user-submitted sentence
You should rest after exercise.


Itutuloy natin ang miting pagkatapos ng tsa.
Tatoeba Sentence #1783534 Tatoeba user-submitted sentence
We'll resume the meeting after tea.


Pagkatapos ng malakas na ulan, bumahang maigi.
Tatoeba Sentence #2034884 Tatoeba user-submitted sentence
After the heavy rain, there was a big flood.


Dumating sila sa hotel pagkatapos ng takipsilim.
Tatoeba Sentence #2970703 Tatoeba user-submitted sentence
They got to the hotel after dark.


Prinito ko ang isda pagkatapos itong i-marinate.
Tatoeba Sentence #3928013 Tatoeba user-submitted sentence
I fried the fish after marinating it.


Pagkatapos ng mainit na panahon, naging malamig.
Tatoeba Sentence #1982238 Tatoeba user-submitted sentence
After days of warm weather, it became cold.


Naniniwala sila sa buhay pagkatapos ng kamatayan.
Tatoeba Sentence #1648582 Tatoeba user-submitted sentence
They believe in a life after death.


Puwede ba akong maglaro pagkatapos basahin itong libro?
Tatoeba Sentence #2146067 Tatoeba user-submitted sentence
Could I go play after reading this book?


Nanuod ako ng balita sa telebisyon pagkatapos ng hapunan.
Tatoeba Sentence #1941587 Tatoeba user-submitted sentence
I watched the news on TV after supper.


Inalis niya ang mga pinggan sa mesa pagkatapos ng hapunan.
Tatoeba Sentence #2772594 Tatoeba user-submitted sentence
She cleared the table of the dishes after dinner.


Ang Pangulong Jackson ay umalis pagkatapos ng ilang minuto.
Tatoeba Sentence #2800138 Tatoeba user-submitted sentence
President Jackson left a few minutes later.


Pagkatapos ng halos isang buwan, natatandaan ko pa ang salita.
Tatoeba Sentence #2838087 Tatoeba user-submitted sentence
After almost a month I still remember the word.


Tapos nang linisin ng katulong ang kwarto nang pumasok sa loob si Carol.
Tatoeba Sentence #2793646 Tatoeba user-submitted sentence
The maid had already cleaned the room when Carol walked in.


Pagod ang kanyang mga paa pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho.
Tatoeba Sentence #2800142 Tatoeba user-submitted sentence
Her feet were tired after a long day at work.


Isang babae ay nagsulat ng 30 aklat tungkol sa kung paano maging masaya, at pagkatapos nagpakamatay.
Tatoeba Sentence #3033415 Tatoeba user-submitted sentence
A woman wrote 30 books about how to become happy, and then committed suicide.


Hindi kinailangang pintahin ni Tom ang bakod. Iyon ay inalis nila isang linggo pagkatapos niyang pintahin.
Tatoeba Sentence #2763494 Tatoeba user-submitted sentence
Tom didn't need to paint the fence. They tore it down a week after he painted it.


Magaan na tanghalian sa Makdo, kape sa Istarbak, pagkatapos ay ilang inumin nang may shabu-shabu: ganoon ang nangyari.
Tatoeba Sentence #1876138 Tatoeba user-submitted sentence
A light lunch at MacD's, coffee at Starbucks, then a few drinks with shabu-shabu - that's the way it went.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
tapos, patapos, pagkakatapos, pagkatatapos, katapos, pagkatpos
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce pagkatapos:

PAGKATAPOS AUDIO CLIP:
Play audio #4756
Markup Code:
[rec:4756]
Related Filipino Words:
tapostapósmataposkatapusántapusinkatataposmagtapóstapos napagtatapósmakatapos
Related English Words:
afterafterwardsafter thatafterwardafter doingafterwardthennextand then
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »