Back
Close
 

paano

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word paano in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word paano:


paano  Play audio #1451Save to Flash Cards
[adverb]  how; in what way; what then

Root: ano
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Paano Example Sentences in Tagalog: (62)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Paano mo akó nakilala?
Play audio #31685 Play audio #31686
 
How did you come to know me?
Paano ginampanán ni Ariel ang mga pananagutan niyá?
Play audio #36254
 
How did Ariel handle his responsibilities?
Ipakita mo sa akin kung paano gamitin itó.
Play audio #27646 Play audio #27647
 
Show me how to use this.
Paano kiligín ang mga lalaki?
Play audio #37907
 
How do men shiver?
Paano mo akó maririníg kung naka-headphone ka?
Play audio #33433 Play audio #33434
 
How will you hear me if you're wearing headphones?
Paano nadídiskubré ng pulís ang kuta ng mga kriminál?
Play audio #30989 Play audio #30990
 
How does the police discover the criminal hideout?
Paano ba maíiwasan ang sipón?
Play audio #32368 Play audio #32369
 
How do we prevent colds?
Paano mo matítiyák na makákaratíng siyá?
Play audio #35424 Play audio #35425
 
How will you make sure that he comes?
Paano ka nakapasok?
Play audio #29764 Play audio #29763
 
How were you able to get in?
Paano ko maipapasa ang ginawâ ko?
Play audio #34508 Play audio #34509
 
How will I be able to hand over what I made?
Paano mo mahaharáp ang pagdadalamha?
Play audio #36546
 
How can you cope with grief?
Paano akó magiging miyembro ng PNP?
Play audio #35860 Play audio #35863
 
How can I become a member of PNP?
Paano mo nalaman?
Play audio #39558
 
How did you know?
Paano mo ilulu itó?
Play audio #39559
 
How will you cook this?
Paano bigkasín itó?
Play audio #39557
 
How do you pronounce this?

User-submitted Example Sentences (42):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Paano?
Tatoeba Sentence #5214219 Tatoeba user-submitted sentence
How?


Paano ko nalaman?!
Tatoeba Sentence #4491556 Tatoeba user-submitted sentence
How did I know?!


Paano ko maaalaman?
Tatoeba Sentence #1715581 Tatoeba user-submitted sentence
How would I know?


Paano ko maaalaman?
Tatoeba Sentence #1715581 Tatoeba user-submitted sentence
How should I know?


Paano mo nalalaman?
Tatoeba Sentence #2812165 Tatoeba user-submitted sentence
How do you know?


Paano pinatay si Tom?
Tatoeba Sentence #2912213 Tatoeba user-submitted sentence
How was Tom murdered?


Paano mo ginawa iyon?
Tatoeba Sentence #1600391 Tatoeba user-submitted sentence
How'd you do it?


Paano mo nakilala siya?
Tatoeba Sentence #1766255 Tatoeba user-submitted sentence
How did you get to know him?


Paano kayo nagkakilala?
Tatoeba Sentence #5300927 Tatoeba user-submitted sentence
How did you come to know her?


Paano nila ginawa iyan?
Tatoeba Sentence #7455136 Tatoeba user-submitted sentence
How did they do that?


Paano ang lasa ng sopas?
Tatoeba Sentence #1850459 Tatoeba user-submitted sentence
How does this soup taste?


Paano mo papalitan iyan?
Tatoeba Sentence #7672692 Tatoeba user-submitted sentence
How do you change that?


Paano iyan napunta rito?
Tatoeba Sentence #2918306 Tatoeba user-submitted sentence
How did it get here?


Paano mo gusto ang kape mo?
Tatoeba Sentence #1892378 Tatoeba user-submitted sentence
How do you like your coffee?


Paano mo binuksan ang kahon?
Tatoeba Sentence #1797176 Tatoeba user-submitted sentence
How did you open the box?


Paano mo nabuksan ang kahon?
Tatoeba Sentence #1882702 Tatoeba user-submitted sentence
How did you open the box?


Kita ko kung paano ka nag-aaral.
Tatoeba Sentence #1350584 Tatoeba user-submitted sentence
I see how you study.


Paano ang pagbaybay mo ng "pretty"?
Tatoeba Sentence #1681194 Tatoeba user-submitted sentence
How do you spell "pretty"?


Hindi ko alam paano tulungan si Tom.
Tatoeba Sentence #3047546 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know how to help Tom.


Paano mo pinag-aaralan ang Esperanto?
Tatoeba Sentence #1663311 Tatoeba user-submitted sentence
How do you learn Esperanto?


Paano mo malaman kung siya'y patay na?
Tatoeba Sentence #3061621 Tatoeba user-submitted sentence
How do you know that he's already dead?


Hindi ko alam paano baybayin ang salita.
Tatoeba Sentence #2809517 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know how to spell the word.


May ideya ka ba kung paano ito nangyari?
Tatoeba Sentence #3293544 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have any idea how this happened?


Paano mo nalaman itong mga bagay na ito?
Tatoeba Sentence #4508912 Tatoeba user-submitted sentence
How do you know all these things?


Paano sinasabi ang "mansanas" sa wika mo?
Tatoeba Sentence #2149842 Tatoeba user-submitted sentence
How to say "apple" in your language?


Paano niya babayaran ang kanyang mga utang?
Tatoeba Sentence #5361042 Tatoeba user-submitted sentence
How will she pay her debts?


Di sa kung anong sinasabi, kundi kung paano.
Tatoeba Sentence #1823806 Tatoeba user-submitted sentence
It's not what you say, but how you say it.


Sabihin mo sa akin kung paano niya nakuha iyon.
Tatoeba Sentence #2930009 Tatoeba user-submitted sentence
Tell me how he got it.


Paano ka aasenso nang walang mabuting edukasyon?
Tatoeba Sentence #2946477 Tatoeba user-submitted sentence
Without a good education, how can you succeed?


Ituro mo sa akin kung paano ang papuntang eskuwela.
Tatoeba Sentence #1819096 Tatoeba user-submitted sentence
Show me the way to the school.


Alam ni Mac kung paano gamitin ang kompyuter na ito.
Tatoeba Sentence #2917729 Tatoeba user-submitted sentence
Mac knows how to use this computer.


Paano ko malalaman na hindi ka nagtatrabaho para kay Tom?
Tatoeba Sentence #8276507 Tatoeba user-submitted sentence
How do I know that you're not working for Tom?


Paano ko malalaman na hindi ka nagtatrabaho para kay Tom?
Tatoeba Sentence #8276507 Tatoeba user-submitted sentence
How do I know you're not working for Tom?


Ang sinuman ay makakaturo ng paano ang papunta sa templo.
Tatoeba Sentence #1875460 Tatoeba user-submitted sentence
Any person whatever can tell the way to the temple.


Paano magkakaroon ang isdang iyon ng isang butiki sa tiyan?
Tatoeba Sentence #3995617 Tatoeba user-submitted sentence
How could that fish have a lizard in its stomach?


Anong sasabihin ay mas importante kaysa sa paano sasabihin.
Tatoeba Sentence #1698728 Tatoeba user-submitted sentence
What to say is more important than how to say it.


Tinanong ni Tomas kay Maria kung paano pumunta sa kanyang bahay.
Tatoeba Sentence #1653210 Tatoeba user-submitted sentence
Tom asked Mary how to get to her house.


Hindi alam ni Tom paano baybayin ang salitang 'crème brûlée'.
Tatoeba Sentence #3598243 Tatoeba user-submitted sentence
Robert does not know how to spell 'crème brûlée'.


Di kung ano ang binabasa mo kundi kung paano mo binabasa ang kahulugan.
Tatoeba Sentence #1801833 Tatoeba user-submitted sentence
It is not what you read but how you read it that counts.


Hindi ko alam kung paano siya nakakasalita nang may sagarilyo sa bunganga.
Tatoeba Sentence #1414681 Tatoeba user-submitted sentence
I don't understand how he can speak with a cigarette in his mouth.


Gusto ko kung paano sinusulat ng mga Pranses ang salitang "ladybug" sa kanilang wika.
Tatoeba Sentence #2760228 Tatoeba user-submitted sentence
I love how the French spell their word for ladybug.


Isang babae ay nagsulat ng 30 aklat tungkol sa kung paano maging masaya, at pagkatapos nagpakamatay.
Tatoeba Sentence #3033415 Tatoeba user-submitted sentence
A woman wrote 30 books about how to become happy, and then committed suicide.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
pano, p'ano, pa'no, panu
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce paano:

PAANO AUDIO CLIP:
Play audio #1451
Markup Code:
[rec:1451]
Related Filipino Words:
anóano-anóAnó ba 'yan!dí umanóáanhínkaáno-anóanó mankahit anóAnó daw?papaano
Related English Words:
howin what waywhat then
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.