Close
 


sulat

Depinisyon ng salitang sulat sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word sulat in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng sulat:


sulat  Play audio #1562
[pangngalan] paraan ng pagpapahayag ng damdamin, kaisipan, o impormasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng simbolo o letra sa papel, at ang estilo ng pagkakaguhit nito.

View English definition of sulat »

Ugat: sulat
Example Sentences Available Icon Sulat Example Sentences in Tagalog: (6)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Magpápadalá akó ng sulat sa kaibigan ko.
Play audio #36451Audio Loop
 
I will send a letter to my friend.
Hindî namin mabasa ang sulat mo.
Play audio #40511Audio Loop
 
We can't read your handwriting.
Ipinabasa niyá sa kanyá ang sulat ng lolo
He/She had her/him read the letter of the grandfather.
Bakit mo binasa ang sulat na hindî para sa iyó?
Play audio #32673 Play audio #32674Audio Loop
 
Why did you read the letter that's not meant for you?
Gustó mo bang gawán kitá ng sulat para sa boss mo?
Play audio #30344 Play audio #30345Audio Loop
 
Would you like me to write a letter for you to your boss?
Sino sa inyó ang bumasa ng sulat sa akin ni Peter?
Play audio #48667Audio Loop
 
Who among you read Peter's letter to me?

User-submitted Example Sentences (13):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Gumawa ba sila ng sulat?
Tatoeba Sentence #2183132 Tatoeba user-submitted sentence
Did they write a letter?


Natanggap mo na ba ang sulat?
Tatoeba Sentence #1906845 Tatoeba user-submitted sentence
Did you receive the letter?


Dapat sumagot ako sa sulat na ito.
Tatoeba Sentence #2215364 Tatoeba user-submitted sentence
I have to reply to this letter.


Ipadadala nang koreo ang sulat bukas.
Tatoeba Sentence #2091366 Tatoeba user-submitted sentence
The letter will be mailed tomorrow.


Pinatingin ni Maria sa akin ang sulat.
Tatoeba Sentence #1712104 Tatoeba user-submitted sentence
Mary showed the letter to me.


Wala akong sulat na natanggap sa kanya.
Tatoeba Sentence #1876741 Tatoeba user-submitted sentence
Not a letter did I receive from her.


Binigay niya sa akin ang sulat at umalis.
Tatoeba Sentence #1705498 Tatoeba user-submitted sentence
He handed me the letter and left.


Isip mo bang mahal pa niya ang mga sulat ko?
Tatoeba Sentence #1822103 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think she still loves my letters?


Ang huli niyang sulat ay sa taglagas ng 2010.
Tatoeba Sentence #2766755 Tatoeba user-submitted sentence
His last letter was from the fall of 2010.


Sabihin mo sa kanya na gumagawa ako ng sulat.
Tatoeba Sentence #1821298 Tatoeba user-submitted sentence
Tell her that I am writing a letter.


Di pa ako sanay gumawa ng sulat para sa bisnes.
Tatoeba Sentence #1710549 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not used to writing a business letter, yet.


Binasa ko muli ang mga sulat mong pinadala sa akin.
Tatoeba Sentence #1851474 Tatoeba user-submitted sentence
I was rereading the letters you sent to me.


Ang sulat ito ay personal, at ayaw kong basahin ito ng iba.
Tatoeba Sentence #2793634 Tatoeba user-submitted sentence
This letter is personal, and I don't want anyone else to read it.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "sulat":

SULAT:
Play audio #1562
Markup Code:
[rec:1562]
Mga malapit na salita:
sulatinsumulatisulatmagsulátpagsulatsulatanpanulatisulat sa tubignakasulatpagsusulát
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »