Close
 


tama

Depinisyon ng salitang tama sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word tama in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng tama:


ta  Play audio #4824
[pangngalan/pang-uri] angkop o akma sa isang sitwasyon, walang kamalian at pagpapatibay o pagsang-ayon sa isang sinabi o ginawa.

View English definition of tama »

Ugat: tama
Example Sentences Available Icon Tama Example Sentences in Tagalog: (24)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Ta ang sagót mo.
Play audio #42147Audio Loop
 
Your answer is right.
Ta ba itó?
Play audio #39553Audio Loop
 
Is this correct?
Ta na.
Play audio #39550Audio Loop
 
That's enough.
Ginawâ nilá ang ta.
Play audio #42148Audio Loop
 
They did the right thing.
Ta ba siyá?
Play audio #39552Audio Loop
 
Is she correct?
Pumi ka ng tamang salitâ!
Play audio #42149Audio Loop
 
Choose the right word!
Mamuhay ka lang nang ta.
Play audio #46439Audio Loop
 
Just live right.
Hindî ka umuurong, ta?
Play audio #30009 Play audio #30010Audio Loop
 
You're not giving up, are you? / You're not giving up, right?
Ta na iyán, Joe.
Play audio #39551Audio Loop
 
That's enough of that, Joe.
Binigyán na kitá. Ta na.
Play audio #28607 Play audio #28608Audio Loop
 
I already gave you some. That's it/enough.

User-submitted Example Sentences (22):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Tama ba siya?
Tatoeba Sentence #7681406 Tatoeba user-submitted sentence
Is she correct?


Biro ito, tama?
Tatoeba Sentence #4491548 Tatoeba user-submitted sentence
This is a joke, right?


Tama ang sagot mo.
Tatoeba Sentence #2844349 Tatoeba user-submitted sentence
Your answer is right.


Isip ko'y tama ka.
Tatoeba Sentence #1800984 Tatoeba user-submitted sentence
I think you're right.


Ang sagot mo'y tama.
Tatoeba Sentence #2964339 Tatoeba user-submitted sentence
Your answer is correct.


Maaaring tama si Tom.
Tatoeba Sentence #2929961 Tatoeba user-submitted sentence
Tom could be right.


Ginawa nila ang tama.
Tatoeba Sentence #1698703 Tatoeba user-submitted sentence
They did the right thing.


Kapag tama ka, tama ka.
Tatoeba Sentence #3243775 Tatoeba user-submitted sentence
When you're right, you're right.


Inaamin kong tama siya.
Tatoeba Sentence #1786820 Tatoeba user-submitted sentence
I admit that he is right.


Kapag tama ka, tama ka.
Tatoeba Sentence #3243775 Tatoeba user-submitted sentence
When you're right, you're right.


Sa kasalukuyan, tama ka.
Tatoeba Sentence #1659661 Tatoeba user-submitted sentence
You're right for now.


Kaya, tama rin pala ako!
Tatoeba Sentence #2915127 Tatoeba user-submitted sentence
I was right too, then!


Tama na ako; busog na ako.
Tatoeba Sentence #1728933 Tatoeba user-submitted sentence
I've had enough, so my stomach is full.


Pumili ka ng tamang salita!
Tatoeba Sentence #1688843 Tatoeba user-submitted sentence
Choose the right word!


Tama na ba ang dinadaanan ko?
Tatoeba Sentence #3567294 Tatoeba user-submitted sentence
Am I going the right way?


Dapat palaging gawin ang tama.
Tatoeba Sentence #1600310 Tatoeba user-submitted sentence
You should always do what is right.


Hindi ako sigurado kung ito'y tama.
Tatoeba Sentence #2917650 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not sure if this is correct.


Dumating siya sa paaralan sa tamang oras.
Tatoeba Sentence #2946615 Tatoeba user-submitted sentence
He arrived at school exactly on time.


Inaasahan kong mali ka, pero alam kong tama ka.
Tatoeba Sentence #4444162 Tatoeba user-submitted sentence
I wish you were wrong, but I know that you're right.


Anumang sabi ng diksiyunaryo'y di parating tama.
Tatoeba Sentence #1830087 Tatoeba user-submitted sentence
What a dictionary says is not always right.


Parang di tama iyon. Nagbabakasyon pa siya sa Hawaii.
Tatoeba Sentence #1765013 Tatoeba user-submitted sentence
That can't be right. He's still on vacation in Hawaii.


Isip kong kakaiba ang pangungusap na Hapon, pero dahil sinulat ng Hapon, akala ko'y tama.
Tatoeba Sentence #1808393 Tatoeba user-submitted sentence
I found the Japanese sentence weird, but since it was written by a native, I thought that it was probably correct.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "tama":

TAMA:
Play audio #4824
Markup Code:
[rec:4824]
Mga malapit na salita:
amatspatatumatamaantámang-tamatamaanitapatamainTama namaita
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »