Close
 


tao

Depinisyon ng salitang tao sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word tao in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng tao:


tao  Play audio #18154
[pangngalan] nilalang na Homo sapiens, may kakayahang mag-isip, makaramdam, gumawa ng desisyon, makipagtalastasan, bumuo ng lipunan, at may kultura at sibilisasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo.

View English definition of tao »

Ugat: tao
Example Sentences Available Icon Tao Example Sentences in Tagalog: (73)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Tao po?
Play audio #27125 Play audio #27204Audio Loop
 
Anyone home? / Anyone here?
May tao sa labás ng pintô.
Play audio #39252Audio Loop
 
There's someone outside the door.
Mahirap katawanín ang mga taong waláng kooperasyón.
Play audio #36060Audio Loop
 
It's difficult to represent people who don't cooperate.
Bábanggitín ko kung gaano ka kabuting tao.
Play audio #34341 Play audio #34342Audio Loop
 
I'll mention how good you are as a person.
Mas madalíng makasi ng kama ang mas mabigát na tao.
Play audio #44570Audio Loop
 
A heavier person can wear out a bed more quickly.
Nagpápanggáp lang siyáng mabuting tao.
Play audio #45716Audio Loop
 
She's just pretending that she's a good person.
Nagpakain kamí ng mahirap na tao.
Play audio #49961Audio Loop
 
We had the poor people eat. / We fed the poor people.
Tumingín ang mga tao sa langit.
Play audio #36924Audio Loop
 
The people looked at the sky.
Walâ yatang tao.
Play audio #40419Audio Loop
 
There seems to be no one here.
Ikáw ba ang nagtatalâ ng mga pangalan ng mga nawawaláng tao.
Play audio #41684Audio Loop
 
Are you the one registering the names of the missing persons?

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Di siya tao.
Tatoeba Sentence #3667728 Tatoeba user-submitted sentence
She's not human.


Natakot ang tao.
Tatoeba Sentence #2068064 Tatoeba user-submitted sentence
People were filled with fright.


Mabuting tao sya.
Tatoeba Sentence #5299981 Tatoeba user-submitted sentence
He's a good person.


Ang tao ay mortal.
Tatoeba Sentence #2792322 Tatoeba user-submitted sentence
Man is mortal.


Tahimik siyang tao.
Tatoeba Sentence #5222209 Tatoeba user-submitted sentence
He is a quiet person.


Sino ang taong ito?
Tatoeba Sentence #2824316 Tatoeba user-submitted sentence
Who is this person?


Nagiiba ang mga tao.
Tatoeba Sentence #4560411 Tatoeba user-submitted sentence
People change.


Walang tao sa miting.
Tatoeba Sentence #1383680 Tatoeba user-submitted sentence
No one was present at the meeting.


Ang pusa ay hindi tao!
Tatoeba Sentence #2800121 Tatoeba user-submitted sentence
A cat is not a person!


Ang tren ay puno ng tao.
Tatoeba Sentence #2798383 Tatoeba user-submitted sentence
The train was crowded with people.


Sundan mo ang taong iyon.
Tatoeba Sentence #4650928 Tatoeba user-submitted sentence
Follow that person.


Ilang tao ang nasa grupo mo?
Tatoeba Sentence #4491651 Tatoeba user-submitted sentence
How many people are in your group?


Ang tao'y banal para sa tao.
Tatoeba Sentence #1802662 Tatoeba user-submitted sentence
Man is something sacred for man.


Ba't nagsisinungaling ang tao?
Tatoeba Sentence #1800615 Tatoeba user-submitted sentence
Why do people tell lies?


Ilang kromosoma meron ang tao?
Tatoeba Sentence #1821305 Tatoeba user-submitted sentence
How many chromosomes does a human being have?


Buong taong bukas ang tindahan.
Tatoeba Sentence #1850434 Tatoeba user-submitted sentence
The store is open all the year round.


Siya ay isang napakasamang tao.
Tatoeba Sentence #5296228 Tatoeba user-submitted sentence
He is a despicable person.


Kakaunti ang tao sa dalampasigan.
Tatoeba Sentence #4654846 Tatoeba user-submitted sentence
There were few people on the beach.


Walang taong makakaalam ng lahat.
Tatoeba Sentence #1875452 Tatoeba user-submitted sentence
Nobody can know everything.


Kayraming iba't ibang tao sa Europa.
Tatoeba Sentence #2911863 Tatoeba user-submitted sentence
There are a lot of different people in Europe.


Isip kong talagang mabait na tao ka.
Tatoeba Sentence #1822081 Tatoeba user-submitted sentence
I think you're a really nice guy.


Halos 200 milyon na tao na sa Brazil.
Tatoeba Sentence #1358313 Tatoeba user-submitted sentence
Brazil has almost 200 million inhabitants.


Ang mga Inca ay mga taong relihiyoso.
Tatoeba Sentence #2816096 Tatoeba user-submitted sentence
The Inca were a religious people.


Ayaw ko sa mga taong tinititigan ako.
Tatoeba Sentence #2915121 Tatoeba user-submitted sentence
I do not like people staring at me.


Di parating wais ang mga dakilang tao.
Tatoeba Sentence #1883135 Tatoeba user-submitted sentence
Great people are not always wise.


Kilala ng maraming tao ang mukha niya.
Tatoeba Sentence #1933215 Tatoeba user-submitted sentence
His face is known to many people.


Si Tom ay isang mapagkakatiwalang tao.
Tatoeba Sentence #2792350 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is a dependable person.


Parang walang taong nakatira sa kasita.
Tatoeba Sentence #1354858 Tatoeba user-submitted sentence
The cottage looked as if nobody were living in it.


Kailan magwawakas ang kasakiman ng tao?
Tatoeba Sentence #4061264 Tatoeba user-submitted sentence
When will human greed end?


Ito ang mga taong nakakita sa pagsabog.
Tatoeba Sentence #2804850 Tatoeba user-submitted sentence
These are the people who saw the explosion.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "tao":

TAO:
Play audio #18154
Markup Code:
[rec:18154]
Mga malapit na salita:
tauhanpagkataotauhanmakataokatauhanpanauhansángkatauhanmga taopanaomagpakatao
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »