Close
 


@Juantutri, maraming salamat hô sa mga ipinayò ninyó from my

« Back
Message Menu
Author Photo by: AsikotNaPaham
Nov 07 2023, 1:33pm CST ~ 3 weeks, 0 days ago. 
@Juantutri, maraming salamat hô sa mga ipinayò ninyó from my other post: tagalog.com/msg/m.ph p?p=30719&m=30725
May delay 'tong sagót ko dahil medyo mahabà pô itó at malayò na original question kasi. Marunong namán hô akóng sumunód when it comes to spelling things the way they're normally spelled in writing. 😂 Ang pinúpunteryá ko hô doón nang ginawá kong "abáwt" ang "about" at "samtayms" ang "sometimes" is 'yung pronunciation approximation nilá sa Taglish. Speaking of... I'm gonna Taglish here para iwas tayo sa "boomer" speech 😂.
 
Anyway, hindí namán siguro sa gustó ko ho kayóng suwayín pero medyo... ibá hô ang mga naririníg ko hô.
 
Sa una n'yo hong napunâ-"estadi" imbés "stadi" sa "self-study"-heto hô. Dito ko hô silá ibinase:
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=130855&jump_to_tim e=937.00
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=142365&jump_to_tim e=461.20
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=174497&jump_to_tim e=122.00
 
May naririnig rin hô akóng nagpo-pronounce nitó na "estadi" amongst Filipino speakers:
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=237333&jump_to_tim e=213.50
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=128968&jump_to_tim e=196.40
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=157056&jump_to_tim e=997.00
 
Napansín ko na 'yung mga ka-generation nina Ka Noli de Castro ang may intrusive "e" gaya ng mga Spanish speakers at Iranian speakers of English. 'Yung mga bagong sibol ngayón is 'di na masyadong nag-iinsert ng "e." Do let me know if this is prevalent in your area still.
Reply
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Nov 07 2023, 1:34pm CST ~ 3 weeks, 0 days ago. 
'Yung "i" to "e" sa íilang words namán hô, naririnig ko pa rin silá:
"giled":
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=133379&jump_to_tim e=2438.10
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=125533&jump_to_tim e=164.24
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=125408&jump_to_tim e=180.00
May mga true "gilid" namán rin:
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=150779&jump_to_tim e=559.00
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=188723&jump_to_tim e=130.00
 
Heto pa hô::
"sabe":
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=150557&jump_to_tim e=697.00
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=167222&jump_to_tim e=404.00
"kahet":
youtu.be/prztAvoqfLA ?si=Pf8mGCpUUe8dAqAL &t=843
"baket":
youtu.be/6MWxUbCENv4 ?si=NAPnYsVtJx5KU3Zb &t=35
 
May mga nahanap rin hong mga transcriptions gamit ang International Phonetic Alphabet na nagpápakità rin hô ng i => e (or [ɛ] in this instance):
Magandáng gabí! [mɐɡɐnˈdaŋ ɡɐˈbɛ]
kasí [kɐˈsɛ]
dahil ['dahɛl]
ulít [ʔʊˈlɛt]
Bakit? [ˈbakɛt]
 
Just in case, here's a page that you could click to hear what these symbols represent: www.yorku.ca/earmstr o/ipa/vowels.html
 
Of course, may mga naririnig pa rin hô akó na gumamit pa rin hô ng "sabi," "kahit," o "bakit." Madali na hong marinig itóng mga 'to gamit ang Video Search ng Tagalog.com. Really glad this tool exists! (Kinda wish Tagalog and other languages of the Philippines are represented in another tool I use: Youglish.com)
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Nov 07 2023, 1:35pm CST ~ 3 weeks, 0 days ago. 
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Nov 07 2023, 3:18pm CST ~ 3 weeks, 0 days ago. 
"Mula nung naging 28 na ang mga titik ng alpabetong Pilipino, kung ano ang baybay ng salitang Ingles o Kastila ay ganun na rin sa Pilipino."
 
Sa totoó lang hô, dapat maapdeyt (ma-update) na ang iilán sa mga spelling.
 
Gaya hô ng "siyá". "sha" na ang karaniwang narírinig sa ngayón. Bihirà na ang "siyá" gaya nitó: youtu.be/wfq0uyFAAd0 ?si=oR0BRijf4nx6Turd &t=261
(Bihirà na rin ang "niyá": youtu.be/fQSw2WJnCz8 ?si=r4KCZbOuQT8uT3A3 &t=44)
 
'Yung mga salitáng Kastilà na sinasabì n'yo, may mga nagíng katumbás na namán silá gaya ng "komedyante" (https://www.spanishdict.com/translate/comediante). Noóng hinirám 'yán, the way it's spelled is probably the best approximation of /komeʼðjante/ with /j/ representing the "y" sound as in "yesterday." Nowadays, "dy" sounds like the "J" sound or /d͜ʒ/ in IPA, so "komejante." It's not too far-fetched given "jowa" (lover/girlfriend/boyfriend).
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Nov 07 2023, 3:19pm CST ~ 3 weeks, 0 days ago. 
The same goes with "ts" as in "tsinelas" and "tsonggo" dahil pupwede namán ang "ch". In fact, they were from Spanish "chinelas" (https://www.spanishdict.com/translate/chinela) and "chango" which was "chango" when it was borrowed.
en.wiktionary.org/wi ki/chango
en.wiktionary.org/wi ki/chongo#:~:text=(Philippines%2C%20obsolete%20in%20Mexico)%20monkey
 
Tunóg "chunami" nga ang hirám na "tsunami" just like in this example:
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=4087&jump_to_time= 1190.00
(Minsan, nagiging "sunami" na lang: www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=191051&jump_to_tim e=106.00)
Ang Tagalog.com pronunciation lang yatà ang nariníg kong halos malapit sa "ts" ng mga Hapón: www.tagalog.com/#tsu nami
(Japanese pronunciation: youglish.com/getbyid /102569/%E6%B4%A5%E6 %B3%A2/japanese)
 
Kung nakuhàng báybayín ang "tsonggo" na may dalawáng "g" to represent the separate "ng" sound which is /ŋ/ in IPA, siguro namán ay magawáng malagyán namán ang "Pampanga", "Pangasinan", at "barangáy". Kung 'di mo alám, pwedeng Pam-pa-nga at Pang-a-si-nan/Pa-nga-si-nan ang basa mo. Actually, may alternate spelling na ang barangáy: "baranggáy".
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Nov 07 2023, 3:19pm CST ~ 3 weeks, 0 days ago. 
Dahil minsan 'di na alám, ang "z" ng mga salitáng Español is binibigkás na "z" tulad ng "Nueva Esperanza" sa katatapos lang na "Darna" ng ABS-CBN:
www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=129006&jump_to_tim e=463.00
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Nov 07 2023, 3:19pm CST ~ 3 weeks, 0 days ago. 
Iilán ang mga itó sa mga i-update na mga spellings siguro. May mga recommendations pa ang Komisyon sa Wikang Filipino sa inilabás niláng guide: kwf.gov.ph/wp-conten t/uploads/MMP_Full.p df
Isá sa mga itó ay ang kung "Kailan Hindi Pa Maaari ang Reispeling."
 
«Ngunit tinitimpi ang pagsasa-Filipino ng ispeling ng mga bagong hiram kapag: (1) nagiging kakatwa o katawa-tawa ang anyo sa Filipino, (2) nagiging higit pang mahirap basáhin ang bagong anyo kaysa orihinal, (3) nasisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon, o pampolitika ng pinagmulan, (4) higit nang popular ang anyo sa orihinal, at (5) lumilikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino.
 
Halimbawa, bakâ walang bumili ng “Kok” (Coke) at mapagkamalan itong pinaikling
tilaok ng manok. Matagal mag-iisip ang makabása ng “karbon day-oksayd” bago niya
maikonekta ito sa sangkap ng hangin. Iba ang baguette ng mga Pranses sa ating kolokyal na “bagets.” Nawawala ang samyo ng bouquet sa nireispel na “bukey.” Nakasanayan nang basahin ang duty-free kayâ ipagtataká ang karatulang “dyuti-fri.” May datíng na pambatas ang habeas corpus kaysa isina-Filipinong “habyas korpus.” Bukod sa hindi agad makikilála ay nababawasan ang kabuluhang pangkultura ng feng shui kapag binaybay na “fung soy” samantalang mapagkakamalan pang gamit sa larong dáma ang pizza kapag isinulat na “pitsa.” Malinaw ding epekto ito ng lubhang pagkalantad ng paningin ng mga Filipino sa mga kasangkapang biswal (iskrin, karatula, bilbord) na nagtataglay ng mga salitang banyaga sa mga orihinal na anyong banyaga.»
 
After reading this section of the manual, I felt these exemptions were a tad subjective, and Tagalog/Filipino may become as convoluted in its spelling conventions as English and French. 😬
 
Message Menu
Author Photo Juantutri Badge: Native Tagalog Speaker
Nov 08 2023, 9:50pm CST ~ 2 weeks, 6 days ago. 
I don’t quite understand why improper words and spellings seem to be a cause for concern to you when you can simply avoid using them.
 
If we know that “gilid”, “sabi”, “kahit”, and “bakit” are the proper words that people actually meant when we hear or see them use “giled”, “sabe”, “kahet”, and “baket” instead, why would we intentionally commit their same mistakes?
 
In the first video you linked, what the guy in jail said or meant as “tapos” came out at “tas” in the AI transcription. He said it fast enough that it did sound like just “tas”. However, we both know that what he meant to say was “tapos” even if he did really say it as “tas”. We also both know that “tas” and “t’as” are not valid words. Either one of them, just by itself, would not automatically translate to “tapos”. It is context that gives us its intended meaning.
 
Try not to trust AI transcriptions too much. In the same video, some 5 or 6 lines below, AI came up with a strange word, “bareli”. The word that was actually said was “barilin (to shoot with a gun)”. AI also gave you “Rosampong (roon sa ampon kong)” earlier, remember?

The inclusion of the all the English letters plus the Spanish “ñ” in the Filipino alphabet increased our number of letters from the original 20 to 28. That inclusion allows us to use and spell the English and Spanish words in their original forms, instead of us having to transform them into Tagalog words.
 
The Spanish word “comediante” became “komedyante” in Tagalog because our alphabet then did not have the letter “c”, so “k” was used instead. The Spanish diphthong “ia” would be considered as 2 syllables in Tagalog, that’s why it was replaced by the single syllable “ya”. The new Filipino alphabet gives us now the choice to use, as is, the original English “comedian” or the Spanish “comediante” or to continue using the Tagalog “komedyante”. It’s not meant to complicate matters by making us revise the Tagalog word and come up with new words like “komejante” or even “comejante”. Replacing our “dy” with “j” now would have no basis in Spanish because the letter “j” in Spanish is pronounced like “h”. Our words “kaha”, “kahón”, “kahera” and “hamón” came from the Spanish “caja”, “cajón”, “cajera”, and “jamón”.
 
Even if “siya” might have sounded like “sha” most of the time, we still know that the actual word is “siya”. If we were to syllabify “sha”, it would be “sa ha”, which then means the stalk of the banana tree. Wouldn’t that just create a fresh problem instead of resolving an imagined one?
 
Anyway, and despite everything I said above, you are actually free to speak and write Tagalog any which way you want when communicating with other Tagalog speakers. That’s because we would most likely still understand what you’re saying just the same. The only reason I commented on your use of the misspelled and improper words earlier was because this is a Tagalog learning site. If this site were a Tagalog/Filipino chat room, I would have no issues at all about your post. I could have just assumed that you made the alterations for fun.
 
Non-Tagalog speakers and foreigners, in particular, use this site to learn proper Tagalog/Filipino. If we’d post misspelled or improper words here, the learners might get disoriented. Do we want to tell them that it is OK, for example, to write and pronounce “gilid” as “giled” because there are AI transcriptions in YouTube videos to back that up? Or, how would they know what letter or letters the apostrophe in “ta’s” stood for when there’s no entry for either “tas” or “ta’s” in any reliable Tagalog dictionary?
 
So, there was really no need for you to rationalize your unusual use of Tagalog to me. As Tagalog speakers, we can play around with Tagalog words and grammar and still have no problem understanding each other. We just happen to be in a different kind of playground here.
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Nov 09 2023, 9:59am CST ~ 2 weeks, 6 days ago. 
@Juantutri, please do know that I have read your post in full, but for now, I'll just leave you with this: www.tagalog.com/less ons/lesson.php?lesso n_id=1&csid=9
 
Forum Image
 
"In saying and spelling a Filipino word, things are pronounced as they are spelled and vice versa."
 
"Children learning the Filipino language in the Philippines are given a simple rule for spelling and speaking: “Kung ano ang bigkas, siya ang baybay," meaning: A word is pronounced just as it is spelled, and vice versa."
 
How true or false is this lesson given what has been discussed?
 
Message Menu
Author Photo Juantutri Badge: Native Tagalog Speaker
Nov 09 2023, 6:30pm CST ~ 2 weeks, 5 days ago. 
On the assumption that words are pronounced correctly and written properly, then it is true, but not absolutely. I can think of 2 words, "lalaki" and "susi", where the pronunciation of the "i" falls somewhere between the "i" and the "e" sound. Probably the "i" was originally pronounced as is, but over the years it gradually moved towards the "e" sound. Nevertheless, their official spellings remain the same such that if one were to write them as "lalake" and "suse", then that would be wrong.
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 94