Back
Close
 

araw

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word araw in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word araw:


araw  Play audio #15213Save to Flash Cards
[noun]  day; sun

Root: araw
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Araw Example Sentences in Tagalog: (46)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Nakakakain ba silá ng tatlóng beses sa isáng araw?
Play audio #36970
 
Are they able to eat three times a day?
Iláng araw mayroón sa Hulyo?
Play audio #39894
 
How many days are there in July?
Kaya mo bang kitain ang US$500 sa isáng araw?
Play audio #36583
 
Can you earn US$500 in a day?
Umiikot ang mga planeta sa araw.
Play audio #31735 Play audio #31737
 
The planets are orbiting the sun.
Anóng oras lumubóg ang araw kahapon.
Play audio #29042 Play audio #29043
 
What time did the sun set yesterday?
Bawa't araw iníiwanan akó ng nanay ko ng baon.
Play audio #37737
 
Each day my mom would leave me allowance.
Saán bandá ang silang ng araw?
Play audio #39485
 
Where will the sun rise?
Magdédesisyón ang korte sa kaso ni Rhodora ngayóng araw.
Play audio #37751
 
The court will decide on Rhodora's case today.
Huwág mong titigan ang araw.
Play audio #29128 Play audio #29129
 
Don't stare at the sun.
Malapit nang lumitáw ang araw.
Play audio #28053 Play audio #28054
 
The sun is about to appear.
Sisikat na mulî ang araw kasí tumigil na ang ulán.
Play audio #29157 Play audio #29158
 
The sun will shine again because the rain has already stopped.
Mabilís na nagdaán ang sampúng araw.
Play audio #28007 Play audio #28008
 
The past ten days have passed rapidly.
Taón-taóng idinadaos ang kumperénsiyá sa loób ng limáng araw.
Play audio #36849
 
Every year, the conference is held for five days.
Anóng oras sumikat ang araw kanina?
Play audio #29377 Play audio #29378
 
What time did the sun rise earlier / this morning?
Itakdâ mo ang bawa't Linggó bilang araw ng pahingá.
Play audio #36861
 
Reserve each Sunday as your rest day.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kay gandang araw!
Tatoeba Sentence #1729588 Tatoeba user-submitted sentence
What a lovely day!


Maganda ang araw.
Tatoeba Sentence #1599941 Tatoeba user-submitted sentence
It's a nice day.


Napabahay ako buong araw.
Tatoeba Sentence #1812135 Tatoeba user-submitted sentence
I stayed home all day.


Umulan buong araw kahapon.
Tatoeba Sentence #2083614 Tatoeba user-submitted sentence
It rained all day yesterday.


Maaga akong umuwi bawat araw.
Tatoeba Sentence #1653299 Tatoeba user-submitted sentence
I go home early every day.


Ang araw ay sumusunog na bola.
Tatoeba Sentence #1854220 Tatoeba user-submitted sentence
The sun is a flaming ball.


Talagang bisi siya buong araw.
Tatoeba Sentence #1748736 Tatoeba user-submitted sentence
He was very busy all day.


Matahimik na araw kami sa bukid.
Tatoeba Sentence #1748731 Tatoeba user-submitted sentence
We spent a quiet day in the country.


Naglaro siya ng tenis buong araw.
Tatoeba Sentence #2763522 Tatoeba user-submitted sentence
He played tennis all day long.


Di nagawa ang Roma sa isang araw.
Tatoeba Sentence #1798417 Tatoeba user-submitted sentence
Rome was not built in a day.


Wala akong nabenta sa araw na ito.
Tatoeba Sentence #2838848 Tatoeba user-submitted sentence
I had no sales today.


Anong paborito mong parte ng araw?
Tatoeba Sentence #1796191 Tatoeba user-submitted sentence
What's your favorite part of the day?


Wala ako sa bayan nang ilang araw.
Tatoeba Sentence #1874827 Tatoeba user-submitted sentence
I'll be out of town for a few days.


Sumisinag ang araw nang maliwanag.
Tatoeba Sentence #2100735 Tatoeba user-submitted sentence
The sun shone brightly.


Huwag bumilad sa araw nang matagal.
Tatoeba Sentence #2945035 Tatoeba user-submitted sentence
Don't stay in the sun too long.


Ayos ang bilyete para tatlong araw.
Tatoeba Sentence #1802458 Tatoeba user-submitted sentence
The ticket holds good for three days.


Tumigil siya sa otel nang ilang araw.
Tatoeba Sentence #1711861 Tatoeba user-submitted sentence
She stayed at the hotel for several days.


Pinagaling ng araw ang kanyang kulay.
Tatoeba Sentence #1704488 Tatoeba user-submitted sentence
The sunshine improved his color.


Buong araw nanatiling tahimik si Tom.
Tatoeba Sentence #3243783 Tatoeba user-submitted sentence
Tom kept silent all day long.


Makakalimutan mo rin ako balang araw.
Tatoeba Sentence #5299957 Tatoeba user-submitted sentence
You'll forget about me someday.


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days till Christmas.


Buong araw ay naglinis ako ng kuwarto.
Tatoeba Sentence #1800624 Tatoeba user-submitted sentence
I spent the whole day cleaning up the room.


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days until Christmas.


Gumagawa ako ng tanghalian bawat araw.
Tatoeba Sentence #1648597 Tatoeba user-submitted sentence
I make lunch every day.


Isang araw, lumuwas si Elisa ng Madrid.
Tatoeba Sentence #3076884 Tatoeba user-submitted sentence
One day, Elisa left for Madrid.


Mananatili ako sa bahay sa araw na ito.
Tatoeba Sentence #2808507 Tatoeba user-submitted sentence
I will stay home today.


Nabubuhay ng tatlong araw ang paruparo.
Tatoeba Sentence #7894372 Tatoeba user-submitted sentence
Butterflies live for three days.


Ang tumal ng negosyo sa mag araw na ito.
Tatoeba Sentence #2815965 Tatoeba user-submitted sentence
Business is so slow these days.


Aling planeta ang pinakamalapit sa Araw?
Tatoeba Sentence #3565450 Tatoeba user-submitted sentence
Which planet is nearest to the Sun?


Sa taglamig, ang mga araw ay mas maikli.
Tatoeba Sentence #1399357 Tatoeba user-submitted sentence
Days are shorter in winter.


Dalawampung sigarilyo siya sa isang araw.
Tatoeba Sentence #1358353 Tatoeba user-submitted sentence
He smokes twenty cigarettes a day.


Sisikat muli ang araw sa madaling panahon.
Tatoeba Sentence #2783707 Tatoeba user-submitted sentence
The sun will shine again soon.


Alaala ko talaga ang araw na pinanganak ka.
Tatoeba Sentence #1500135 Tatoeba user-submitted sentence
I remember the day you were born very well.


Mataas na ang araw nang umalis ako sa kama.
Tatoeba Sentence #2971906 Tatoeba user-submitted sentence
When I got out of bed, the sun was already high in the sky.


Magandang araw. Ikaw ba si Sherlock Holmes?
Tatoeba Sentence #7433067 Tatoeba user-submitted sentence
Good day. Are you Mr. Sherlock Holmes?


Iyon ang pinakamagaling na araw sa buhay ko.
Tatoeba Sentence #1666811 Tatoeba user-submitted sentence
That was the best day of my life.


Binili ko ang aklat na ito noong isang araw.
Tatoeba Sentence #2766911 Tatoeba user-submitted sentence
I bought this book the other day.


Nagkasakit siya noong nakalipas na mga araw.
Tatoeba Sentence #2869280 Tatoeba user-submitted sentence
He fell ill a few days ago.


Kalilipat lamang nila rito noong isang araw.
Tatoeba Sentence #2772565 Tatoeba user-submitted sentence
They moved in just the other day.


Dumating ang sagot matapos ang tatlong araw.
Tatoeba Sentence #7894331 Tatoeba user-submitted sentence
The reply came after three days.


Sa pagbalik ng taglamig, umiikli na ang araw.
Tatoeba Sentence #1919219 Tatoeba user-submitted sentence
With the coming of winter, days are getting shorter.


Kumakanta ang tandang tuwing pagsikat ng araw.
Tatoeba Sentence #2778656 Tatoeba user-submitted sentence
The rooster crows at sunrise.


Kung hindi dahil sa araw, hindi tayo mabubuhay.
Tatoeba Sentence #3064174 Tatoeba user-submitted sentence
If it were not for the sun, we could not live at all.


Pinapakain ko ang aking pusa sa araw at sa gabi.
Tatoeba Sentence #5299978 Tatoeba user-submitted sentence
I feed my cat every morning and every evening.


Sumisikat ang araw nang mas maaga kapag tag-araw,
Tatoeba Sentence #2798350 Tatoeba user-submitted sentence
The sun rises earlier in the summer.


Hulaan mo kung sino ang nakita ko sa araw na ito!
Tatoeba Sentence #2763667 Tatoeba user-submitted sentence
Guess who I met today!


Anong oras ka bumabangon sa mga araw na may pasok?
Tatoeba Sentence #2915128 Tatoeba user-submitted sentence
What time do you get up on schooldays?


Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat.
Tatoeba Sentence #2937481 Tatoeba user-submitted sentence
He felt the warmth of the sun on his skin.


Talagang malinaw ang umagang araw na di ko matingnan.
Tatoeba Sentence #1876783 Tatoeba user-submitted sentence
The morning sunshine is so bright that I can't look at it.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce araw:

ARAW AUDIO CLIP:
Play audio #15213
Markup Code:
[rec:15213]
Related Filipino Words:
balang arawáraw-arawmadalíng-arawAraw ng KagitingankaarawánarawánAraw ng mga Patáyanak-arawpaglubóg ng arawtag-aráw
Related English Words:
daysun
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.