Back
Close
 

bago

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word bago in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word bago:


bago  Play audio #373Save to Flash Cards
[conjunction/adverb]  before
[adjective]  new; modern; recent; fresh

Root: bago
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Bago Example Sentences in Tagalog: (107)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Nagdádasál silá bago kumain.
Play audio #32486 Play audio #32487
 
They pray before meals / eating.
Nasubukan ninyó na ba 'yung bagong cafe sa Rockwell sa Makati? 
Have you had a chance to try the new cafe at Rockwell in Makati?
Bago ang kotse.
Play audio #39341
 
The car is new.
Anó ang bago?
Play audio #39342
 
What's new?
Magkakatrabaho na tayo bago matapos ang taón.
Play audio #35190 Play audio #35191
 
We will have a job before the year ends.
Hahaluin ko muna ang tsaá bago ko itó inumín.
Play audio #36638
 
I will stir the tea first before I drink it.
Nagtayô ng bagong mall malapit sa bahay namin.
Play audio #30652 Play audio #30653
 
A new mall was built near our place.
Matátagalán pa bago ko siyá maunawaan.
Play audio #36338
 
It would be a long time before I could understand her.
Huwág idaos ang pulong bago ang Oktubre.
Play audio #31275 Play audio #31276
 
Don't hold the meeting before October.
Magsísilbí siyá bilang bagong pangulo ng bansâ.
Play audio #34666 Play audio #34667
 
She will serve as the country's new president.
Umeere sa ABS-CBN ang bagong game show.
Play audio #37085
 
The new reality show is being aired in ABS-CBN.
Umeere na ang bagong palabás ni Lovi.
Play audio #37214
 
Lovi's new show is now airing.
Magandáng siguruhing ayós ang lahát bago ka bumiyahe.
Play audio #36894
 
It's good to ensure that everything is okay before you travel.
Pag-isipan mong mabuti bago ka sumagót.
Play audio #34873 Play audio #34874
 
Think about it carefully before you answer.
Awitin natin ang bagong kantá ni Lady Gaga.
Play audio #29943 Play audio #29944
 
Let's sing Lady Gaga's new song.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Bago ka ba rito?
Tatoeba Sentence #3293813 Tatoeba user-submitted sentence
Are you new here?


Bago dito si Tom.
Tatoeba Sentence #5361517 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is new here.


Bago ang kompyuter.
Tatoeba Sentence #2929959 Tatoeba user-submitted sentence
The computer is new.


Bago ba itong awto?
Tatoeba Sentence #2135430 Tatoeba user-submitted sentence
Is this car new?


Kumikidlat bago kumulog.
Tatoeba Sentence #3066995 Tatoeba user-submitted sentence
Lightning precedes thunder.


Nag-aral ako bago naghapunan.
Tatoeba Sentence #1789616 Tatoeba user-submitted sentence
I studied before supper.


Kailangan ko ng bagong gupit.
Tatoeba Sentence #4444151 Tatoeba user-submitted sentence
I need a haircut.


Nagtitibi siya bago mag-aral.
Tatoeba Sentence #1356493 Tatoeba user-submitted sentence
He watches television before studying.


Nagdutsa ako bago mag-almusal.
Tatoeba Sentence #1708285 Tatoeba user-submitted sentence
I showered before breakfast.


Gusto mo ng ibang bagong katawan?
Tatoeba Sentence #1869924 Tatoeba user-submitted sentence
Would you like to have a new body?


Palagi akong naliligo bago matulog.
Tatoeba Sentence #1648585 Tatoeba user-submitted sentence
I always take a bath before going to bed.


Gusto kitang makita bago ka umalis.
Tatoeba Sentence #2874110 Tatoeba user-submitted sentence
I want to see you before you go.


Mayroong bagong kotse ang aking ama.
Tatoeba Sentence #4491523 Tatoeba user-submitted sentence
My father has a new car.


Gusto ko ang amoy ng bagong tinapay.
Tatoeba Sentence #3050923 Tatoeba user-submitted sentence
I like the smell of fresh bread.


Siya'y nagdalawang-isip bago sumagot.
Tatoeba Sentence #2422347 Tatoeba user-submitted sentence
He hesitated before answering.


Kailan lalabas ang bago niyang nobela?
Tatoeba Sentence #1707331 Tatoeba user-submitted sentence
When will his new novel come out?


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days until Christmas.


Gusto niya ang mga bagong nararanasan.
Tatoeba Sentence #1689183 Tatoeba user-submitted sentence
She likes new experiences.


Bawat bagong lengguwahe'y parang laro.
Tatoeba Sentence #2084009 Tatoeba user-submitted sentence
Every new language is like a game.


Umalis ka na bago makita ka nila dito.
Tatoeba Sentence #1654290 Tatoeba user-submitted sentence
Go away before they see you here.


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days till Christmas.


Bago ang mga libro ng estudyanteng ito.
Tatoeba Sentence #5361238 Tatoeba user-submitted sentence
This student's books are new.


Bago ang mga aklat ng mag-aaral na ito.
Tatoeba Sentence #5361240 Tatoeba user-submitted sentence
This student's books are new.


Di bagong agham talaga ang astronomiya.
Tatoeba Sentence #4650156 Tatoeba user-submitted sentence
Astronomy is by no means a new science.


Bago ang mga aklat ng estudyanteng ito.
Tatoeba Sentence #5361239 Tatoeba user-submitted sentence
This student's books are new.


Bago ang mga libro ng mag-aaral na ito.
Tatoeba Sentence #5361241 Tatoeba user-submitted sentence
This student's books are new.


Sasabihin ko sa iyo bago ko makalimutan.
Tatoeba Sentence #2915110 Tatoeba user-submitted sentence
Before I forget, I will tell you.


Bakit hindi ka tumawag bago pumunta rito?
Tatoeba Sentence #3033149 Tatoeba user-submitted sentence
Why didn't you phone before coming?


Bago ko lang natanggap ang iyong mensahe.
Tatoeba Sentence #2765477 Tatoeba user-submitted sentence
I just got your message.


Pumili ako ng bagong sombrero sa tindahan.
Tatoeba Sentence #1843883 Tatoeba user-submitted sentence
I picked out a new hat at the store.


Kailangan kong matulog bago maghatinggabi.
Tatoeba Sentence #3999488 Tatoeba user-submitted sentence
I need to go to sleep before midnight.


Ang bolpen na nawala ko kahapon ay bago pa.
Tatoeba Sentence #1945042 Tatoeba user-submitted sentence
The pen I lost yesterday was a new one.


Ang pakiramdam ni Tomas ay bago siyang tao.
Tatoeba Sentence #1919070 Tatoeba user-submitted sentence
Tom felt like a new man.


Wala siyang perang pambili ng bagong kotse.
Tatoeba Sentence #3244289 Tatoeba user-submitted sentence
She does not have the money for buying a new car.


May halagang makita ang bagong pelikula niya.
Tatoeba Sentence #1789318 Tatoeba user-submitted sentence
His new film is worth seeing.


Maghugas ka ng kamay bago humawak ng pagkain.
Tatoeba Sentence #3643658 Tatoeba user-submitted sentence
Wash your hands before you handle the food.


Ipakita mo muna ang ID mo bago kita papasukin.
Tatoeba Sentence #2751813 Tatoeba user-submitted sentence
Show me your ID first before I let you in.


Tinanong ko siya tungkol sa bagong libro niya.
Tatoeba Sentence #1818575 Tatoeba user-submitted sentence
I asked him about his new book.


Hindi kayang bumili ng bagong bisikleta ni Jack.
Tatoeba Sentence #2827152 Tatoeba user-submitted sentence
Jack can't afford to buy a new bicycle.


Nobyo ni Mary si Tom bago niya nakilala si John.
Tatoeba Sentence #2946591 Tatoeba user-submitted sentence
Tom was Mary's boyfriend before she met John.


Pakiusap tandaang patayin ang ilaw bago matulog.
Tatoeba Sentence #2940918 Tatoeba user-submitted sentence
Please remember to turn off the light before going to bed.


Narinig ko na siya ay bumili ng bagong kompyuter.
Tatoeba Sentence #2815920 Tatoeba user-submitted sentence
I heard that he bought a new computer.


Sabik na niyang subukan ang surpbord na bago niya.
Tatoeba Sentence #1905672 Tatoeba user-submitted sentence
He couldn't wait to try out his new surfboard.


Natulog na ako bago pa dumating ang tatay sa bahay.
Tatoeba Sentence #2759141 Tatoeba user-submitted sentence
I went to bed before father could come home.


Pakibili mo nga ako ng bagong kompakdisk ni Shakira.
Tatoeba Sentence #2177384 Tatoeba user-submitted sentence
Please buy me the new Shakira CD.


Natuto ako ng wikang Pranses, bago pumunta sa Europa.
Tatoeba Sentence #2830444 Tatoeba user-submitted sentence
I learned French, before going to Europe.


Si Tom ay nagsusuot ng isang bagong pares ng sapatos.
Tatoeba Sentence #2816121 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is wearing a new pair of shoes.


Nag-order si Emi ng bagong bestida para sa sarili niya.
Tatoeba Sentence #1791783 Tatoeba user-submitted sentence
Emi ordered herself a new dress.


Kung bibili ka ng bagong awto, anong gagawin mo sa luma?
Tatoeba Sentence #2011134 Tatoeba user-submitted sentence
If you buy a new car, what will you do with the old one?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
bagu
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce bago:

BAGO AUDIO CLIP:
Play audio #373
Markup Code:
[rec:373]
Related Filipino Words:
pabágo-bagobagitomanibagopagbabagomagbagohindî nagbabagobaguhinmakabagopanibagobumago
Related English Words:
newfreshbeforerecentmodern
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.