Back
Close
 

dahil

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word dahil in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word dahil:


dahil  Play audio #740Save to Flash Cards
[conjunction]  because of; because

Root: dahil
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Dahil Example Sentences in Tagalog: (68)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Hindî akó dádaló dahil sa ulán.
Play audio #34331 Play audio #34332
 
I won't attend because of the rain.
May gusaling gumu dahil sa lindól.
Play audio #30583 Play audio #30584
 
There was a building that collapsed due to the earthquake.
Hindî siyá inirekomenda dahil lang sa hitsura niyá.
Play audio #37669
 
He wasn't recommended simply because of his looks.
Hindî akó makákalarô dahil may sakít akó.
Play audio #31193 Play audio #31194
 
I won't be able to play because I'm sick.
Dádaló si Salve dahil pinilit siyá ni Janis.
Play audio #34325 Play audio #34326
 
Salve will attend because she was forced by Janis.
Tatayâ siyá nang malakí dahil alám niyáng mananalo siyá.
Play audio #34525 Play audio #34526
 
He will bet big because he knows he will win.
Nagla ang pag-asa ko dahil sa sinabi niyá.
Play audio #34494 Play audio #34495
 
My hope disappeared because of what she said.
Tirahán mo iyán dahil iyó iyán.
Play audio #36760
 
Live in there because it's yours.
Marami ang namatáy dahil sa lindól at sa sunog na kasunód nitó.
Play audio #36228
 
Many people died because of the earthquake and the fire that followed it.
Magstáy ka dahil kailangan kitáng makausap.
Play audio #35352 Play audio #35353
 
You stay because I need to talk to you.
Umaasa siyá na magwawalâ ka dahil sa takot.
Play audio #34940 Play audio #34941
 
He is hoping that you will lose it because of fear.
Nasuká akó kahapon dahil sa nakain ko.
Play audio #36482
 
I threw up yesterday because of what I ate.
Nabibigô ka sa mga pagsusulit dahil hindî ka nag-aaral.
Play audio #34595 Play audio #34596
 
You fail your exams because you don't study.
Nabibigô silá dahil hindî silá nagkakáisá.
Play audio #34991 Play audio #34992
 
They fail because they're not united.
Libu-libó ang nasúsugatan nang malubhâ taón-taón dahil sa mga bagyó.
Play audio #38880
 
Each year, typhoons cause thousands of serious injuries.

User-submitted Example Sentences (48):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nahuli kami dahil ng bagyo.
Tatoeba Sentence #1851467 Tatoeba user-submitted sentence
We were late because of the storm.


Di kami makatulog dahil sa ingay.
Tatoeba Sentence #5299959 Tatoeba user-submitted sentence
We can't sleep because of the noise.


Kinansela ang piknik dahil sa ulan.
Tatoeba Sentence #5213994 Tatoeba user-submitted sentence
The picnic was cancelled due to the rain.


Dahil doon, nawalan siya ng trabaho.
Tatoeba Sentence #3082913 Tatoeba user-submitted sentence
For that reason, he lost his job.


Nasira ang buong bayan dahil sa sunog.
Tatoeba Sentence #4144705 Tatoeba user-submitted sentence
The entire town was destroyed in a fire.


Sarado ang erport dahil sa ulap na hamog.
Tatoeba Sentence #1704492 Tatoeba user-submitted sentence
The airport was closed because of the fog.


Umapaw ang ilog dahil sa malakas na ulan.
Tatoeba Sentence #3233560 Tatoeba user-submitted sentence
The river overflowed because of the heavy rain.


Mas nagalit ako dahil tinawanan niya ako.
Tatoeba Sentence #2824315 Tatoeba user-submitted sentence
I was all the more angry because I was laughed at by him.


Dahil ikaw ay nagsisisi, patatawarin kita.
Tatoeba Sentence #3049392 Tatoeba user-submitted sentence
As you are sorry, I'll forgive you.


Naging palaka ang prinsipe dahil sa mahiya.
Tatoeba Sentence #1874834 Tatoeba user-submitted sentence
The prince was turned by magic into a frog.


Palaging naiisip kita dahil ng musikang iyan.
Tatoeba Sentence #1593313 Tatoeba user-submitted sentence
That music always reminded me of you.


Kung hindi dahil sa araw, hindi tayo mabubuhay.
Tatoeba Sentence #3064174 Tatoeba user-submitted sentence
If it were not for the sun, we could not live at all.


Umabsent siya sa paaralan dahil sa pagkakasakit.
Tatoeba Sentence #2765604 Tatoeba user-submitted sentence
He was absent from school on account of illness.


Nanatili lang ako sa bahay dahil malamig sa labas.
Tatoeba Sentence #1020805 Tatoeba user-submitted sentence
It being very cold, they stayed at home.


Tinulak ko ang bisikleta ko dahil flat ang gulong.
Tatoeba Sentence #1597999 Tatoeba user-submitted sentence
I had to push my bicycle because I had a flat tire.


Isinauli mo ang damit dahil maliit talaga, hindi ba?
Tatoeba Sentence #2946631 Tatoeba user-submitted sentence
You returned the shirt because it was too small, didn't you?


May taong dumadaldal dahil lamang may bunganga sila.
Tatoeba Sentence #2030954 Tatoeba user-submitted sentence
There are people who talk just because they have a mouth.


Tanyag ang parkeng ito dahil sa kanyang mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #2937368 Tatoeba user-submitted sentence
This park is famous for its roses.


Dahil walang taksi, napalakad akong pabalik sa bahay.
Tatoeba Sentence #1500139 Tatoeba user-submitted sentence
There was no taxi, so I had to walk home.


Magiting ang sombrero dahil ng manibagong korte niya.
Tatoeba Sentence #1709744 Tatoeba user-submitted sentence
The hat stood out because of its strange shape.


Sundan mo ang puso mo, dahil di siya nagsisinungaling.
Tatoeba Sentence #1818525 Tatoeba user-submitted sentence
Follow your heart, for it never lies.


Hindi sila makapag biyahe dahil may problemang naganap.
Tatoeba Sentence #5361112 Tatoeba user-submitted sentence
They couldn't travel because a problem occurred.


Tatanggap ka ng isang pabuya dahil sa ikaw ay tumulong.
Tatoeba Sentence #2772615 Tatoeba user-submitted sentence
You'll get a reward for your cooperation.


Hindi sila makapag-lakbay dahil may problemang naganap.
Tatoeba Sentence #5361111 Tatoeba user-submitted sentence
They couldn't travel because a problem occurred.


Ako ay lumiban mula sa paaralan dahil ako ay nagkasakit.
Tatoeba Sentence #5361128 Tatoeba user-submitted sentence
I was absent from school because I was sick.


Dahil may sakit siya, napuwersa siyang ideley ang miting.
Tatoeba Sentence #1354160 Tatoeba user-submitted sentence
Because of his illness, he was forced to put off the meeting.


Sa totoo lamang, kailangan kitang pasalamatan dahil dito.
Tatoeba Sentence #2772591 Tatoeba user-submitted sentence
In fact, I should thank you for this.


Sumasakit ang aking lalamunan dahil sa labis na paninigarilyo.
Tatoeba Sentence #2766702 Tatoeba user-submitted sentence
I have a sore throat because of too much smoking.


Dahil sa gusto niyang magtanong, itinaas niya ang kanyang kamay.
Tatoeba Sentence #2792324 Tatoeba user-submitted sentence
As she wanted to ask a question, she raised her hand.


Nagsimulang magtrabaho ang kanyang asawa dahil sa pangangailangan.
Tatoeba Sentence #2792331 Tatoeba user-submitted sentence
His wife has started to work out of necessity.


Kinailangan kong maglakad papunta roon dahil nasiraan ako ng kotse.
Tatoeba Sentence #3585855 Tatoeba user-submitted sentence
I had to walk there because my car broke down.


Hindi siya nakapag-aral sa ibang bansa dahil sa kakulangan sa pera.
Tatoeba Sentence #2824365 Tatoeba user-submitted sentence
She couldn't study abroad for lack of money.


Naiinggit sila sa mga Amerikano dahil akala nila'y mas mayaman sila.
Tatoeba Sentence #1798476 Tatoeba user-submitted sentence
They're envious of the Americans because they think they're richer.


Dahil sa matinding init ng araw, nasunog ang balat ng kanyang likod.
Tatoeba Sentence #2809525 Tatoeba user-submitted sentence
Due to the intense sunlight, his back was sunburnt.


Magaspang ang balat niya dahil sa mga taong nagtrabaho siya sa labas.
Tatoeba Sentence #2068057 Tatoeba user-submitted sentence
Her skin is coarse from years of working outdoors.


May mamantika na amoy ang suot ko dahil kumain ako sa may okonomiyaki.
Tatoeba Sentence #1935779 Tatoeba user-submitted sentence
My clothes have an oily smell because I ate at an okonomiyaki place.


Gusto ko siya hindi dahil sa siya'y mabait, ngunit dahil siya'y matapat.
Tatoeba Sentence #2824351 Tatoeba user-submitted sentence
I like him not because he is kind but because he is honest.


Nag-aaral ako ng Ingles dahil may balak akong pumunta sa Estados Unidos.
Tatoeba Sentence #2428038 Tatoeba user-submitted sentence
I'm studying English because I plan to go to the United States.


Gusto ko siya hindi dahil sa siya'y mabait, ngunit dahil siya'y matapat.
Tatoeba Sentence #2824351 Tatoeba user-submitted sentence
I like him not because he is kind but because he is honest.


Dahil sa napakaganda ng panahon, pwede ba akong magbukas ng isang bintana?
Tatoeba Sentence #2794664 Tatoeba user-submitted sentence
Since the weather is so good, can I open a window?


Pangit ang mga ngipin ng batang lalaki dahil hindi niya sila sinisipilyuhan.
Tatoeba Sentence #2788151 Tatoeba user-submitted sentence
The boy had bad teeth because he neglected to brush them.


Dahil parang buhangin lamang ang mga bituwin, takot ang babae sa astronomiya.
Tatoeba Sentence #2164307 Tatoeba user-submitted sentence
Because stars are only like grains of sand, women are hesitant about astronomy.


Dahil sa kanyang malaking sweldo, nakakabiyahe siya sa ibang bansa taon-taon.
Tatoeba Sentence #2932128 Tatoeba user-submitted sentence
His large income makes it possible for him to travel overseas every year.


Ako ay parang yaong mga maliliit na bang-bang na nanganganinag dahil mababaw sila.
Tatoeba Sentence #6388444 Tatoeba user-submitted sentence
I am like those little streams, which are transparent because they are shallow.


Parang Ruso ang Tagalog dahil karaniwang di sinusulat ang mga kudlit para sa aksento.
Tatoeba Sentence #3640072 Tatoeba user-submitted sentence
Tagalog is like Russian because the accent is not usually written with marks.


Isip kong kakaiba ang pangungusap na Hapon, pero dahil sinulat ng Hapon, akala ko'y tama.
Tatoeba Sentence #1808393 Tatoeba user-submitted sentence
I found the Japanese sentence weird, but since it was written by a native, I thought that it was probably correct.


Gusto ng mga uwak ang Tokyo dahil mas mainit sa siyudad kaysa sa suburbiya, at mailaw sa gabi.
Tatoeba Sentence #2028871 Tatoeba user-submitted sentence
Crows like Tokyo because it is warmer in the city than in the suburbs, and it's bright at night.


Sa tingin ko ang dahilan kung bakit napakagaling ni Tom sa Pranses ay dahil nanonood siya ng maraming palabas sa wikang Pranses.
Tatoeba Sentence #3225333 Tatoeba user-submitted sentence
I think the reason Tom is so good at French is that he watches a lot of French movies.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
dhil
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce dahil:

DAHIL AUDIO CLIP:
Play audio #740
Markup Code:
[rec:740]
Related Filipino Words:
dahilánkadahilanandahil saidahilán
Related English Words:
becausebecause of
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.