Back
Close
 

dapat

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word dapat in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word dapat:


dapat  Play audio #4717Save to Flash Cards
[pseudo-verb]  should; should do; ought to; must; need
[adjective]  deserving; worthy; fitting; right; fit; qualified; supposedly

Root: dapat
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Dapat Example Sentences in Tagalog: (84)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Dapat nang ipatupád ang pinirmahán niyáng kontrata.
Play audio #29607 Play audio #29608
 
The contract that she signed must now be enforced.
Anó ang dapat kong gawín para hindî mahawa ng tubérkulosis?
Play audio #27467 Play audio #27466
 
What should I do to prevent getting infected with tuberculosis?
Lahát tayo ay dapat sumunód sa batás.
Play audio #27549 Play audio #27550
 
All of us must obey the law.
Dapat súsunód ka sa pátakarán ng iyóng páaralán.
Play audio #27561 Play audio #27562
 
You should conform to the policies of your school.
Dapat buhayin natin ang mga magandáng asal.
Play audio #36631
 
We have to revive the good values.
Gaya ng dapat iexpéct, hindî siyá dumatíng.
Play audio #34529 Play audio #34530
 
As expected, he didn't come (was a no-show).
Dapat bang manghi ang loób ko?
Play audio #27821 Play audio #27823
 
Should I be disheartened?
Pinál ang hatol at dapat na itóng ipatupád.
Play audio #29613 Play audio #29614
 
The decision is final and enforceable.
Anó?! Dapat nandito ka na ngayón.
Play audio #39323
 
Say what?! You should be here now.
Ang batás ay dapat ipinápatupád.
Play audio #29601 Play audio #29602
 
The law should be enforced.
Bakit dapat mong iwasan magyabáng?
Play audio #32052 Play audio #32053
 
Why should you avoid bragging?
Dapat mong gapiín ang pinagmúmulán ng iyóng takot.
Play audio #35362 Play audio #35363
 
You have to conquer the source of your fear.
Dumatíng ka dapat nang maaga ániyá.
Play audio #35873 Play audio #35874
 
You should arrive early, she said.
Hindî dapat makaapekto ang liderato sa hangád na pagbabago.
Play audio #37104
 
The leadership should not affect the desire for change.
Dapat imbestigahán ang dahilán ng pangyayari.
Play audio #36124
 
The cause of the incident should be investigated.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Dapat galit siya.
Tatoeba Sentence #2028724 Tatoeba user-submitted sentence
He should be angry.


Dapat pumunta ka.
Tatoeba Sentence #1611726 Tatoeba user-submitted sentence
You should go.


Dapat akong matulog.
Tatoeba Sentence #5213837 Tatoeba user-submitted sentence
I need to sleep.


Dapat makausap kita.
Tatoeba Sentence #8278044 Tatoeba user-submitted sentence
I must talk with you.


Dapat matulog ka na.
Tatoeba Sentence #4560295 Tatoeba user-submitted sentence
You should sleep.


Dapat ko bang ulitin?
Tatoeba Sentence #1667781 Tatoeba user-submitted sentence
Do I have to do it over again?


Dapat mo siyang pigilin.
Tatoeba Sentence #2794655 Tatoeba user-submitted sentence
You must stop him.


Dapat basta umalis na ako.
Tatoeba Sentence #1667783 Tatoeba user-submitted sentence
I must go right away.


Sori, dapat umalis na ako.
Tatoeba Sentence #1794774 Tatoeba user-submitted sentence
Sorry, I've got to go.


Dapat kong sabihin kay Tom.
Tatoeba Sentence #5214826 Tatoeba user-submitted sentence
I have to tell Tom.


Dali ka! Dapat handa ka na.
Tatoeba Sentence #1716774 Tatoeba user-submitted sentence
Hurry up! You should be ready by now.


Dapat magtanong ako, di ba?
Tatoeba Sentence #1454984 Tatoeba user-submitted sentence
I should ask, shouldn't I?


Dapat sabihin mo na sa akin.
Tatoeba Sentence #1731337 Tatoeba user-submitted sentence
You had better tell me now.


Dapat mo nang matulog ngayon.
Tatoeba Sentence #2772545 Tatoeba user-submitted sentence
You must go to bed now.


Dapat palaging gawin ang tama.
Tatoeba Sentence #1600310 Tatoeba user-submitted sentence
You should always do what is right.


Magkano ang dapat kong bayaran?
Tatoeba Sentence #2428008 Tatoeba user-submitted sentence
How much must I pay?


Saan ang dapat nating puntahan?
Tatoeba Sentence #1783610 Tatoeba user-submitted sentence
Where should we go?


Dapat kumilos ka nang mas paham.
Tatoeba Sentence #1748698 Tatoeba user-submitted sentence
You must act more wisely.


Dapat huwag ka nang manigarilyo.
Tatoeba Sentence #1875454 Tatoeba user-submitted sentence
You should refrain from smoking.


Dapat dumating ka nang mas maaga.
Tatoeba Sentence #1790224 Tatoeba user-submitted sentence
You should have come earlier.


Dapat huwag kang lumabas sa gabi.
Tatoeba Sentence #1593498 Tatoeba user-submitted sentence
You must not go out at night.


Isa sa atin ang dapat gagawa nito.
Tatoeba Sentence #1726585 Tatoeba user-submitted sentence
One of us has to do this.


Dapat sumagot ako sa sulat na ito.
Tatoeba Sentence #2215364 Tatoeba user-submitted sentence
I have to reply to this letter.


"Dapat makita ko siya." "Bakit ba?"
Tatoeba Sentence #1677548 Tatoeba user-submitted sentence
"I have to see him." "What for?"


Hindi ka dapat pumunta sa paaralan.
Tatoeba Sentence #3270020 Tatoeba user-submitted sentence
You shouldn't go to school.


Ang dami kong trabahong dapat gawin.
Tatoeba Sentence #2782278 Tatoeba user-submitted sentence
I've got a lot of work to do.


Dapat nagtagpo kami nang alas siyete.
Tatoeba Sentence #1643549 Tatoeba user-submitted sentence
We were to have met there at seven.


Dapat iadyast mo ang klak. Huli siya.
Tatoeba Sentence #1707350 Tatoeba user-submitted sentence
You ought to adjust the clock. It's slow.


Dapat nagtagpo tayo nang alas siyete.
Tatoeba Sentence #1643547 Tatoeba user-submitted sentence
We were to have met there at seven.


Ang unang dapat mong gawin ay magligo.
Tatoeba Sentence #1910431 Tatoeba user-submitted sentence
The first thing you have to do is take a bath.


Dapat sila'y may mga ideyang pangahas.
Tatoeba Sentence #1748720 Tatoeba user-submitted sentence
They should have bold ideas.


Sa edad mong iyan, dapat mas maalam ka.
Tatoeba Sentence #2763521 Tatoeba user-submitted sentence
At your age you should know better.


Dapat ay ginuwardiya mong sikreto iyon.
Tatoeba Sentence #2165744 Tatoeba user-submitted sentence
You should have kept that secret.


Dapat isipin natin ang kanyang kabataan.
Tatoeba Sentence #1850418 Tatoeba user-submitted sentence
We must consider his youth.


Dapat malaman mo ang pagluluto ng manok.
Tatoeba Sentence #1907657 Tatoeba user-submitted sentence
You should know how to cook a chicken.


Dapat hindi ka na nagparini sa simula, e.
Tatoeba Sentence #1711874 Tatoeba user-submitted sentence
You shouldn't have come here to begin with.


Dapat huwag tayong magdaldalan sa aklatan.
Tatoeba Sentence #1891446 Tatoeba user-submitted sentence
We must not speak in the library.


Sa tingin mo dapat kong pumuntang mag-isa?
Tatoeba Sentence #2830443 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think I should go alone?


Dapat araw-araw mong linisin ang silid mo.
Tatoeba Sentence #2774133 Tatoeba user-submitted sentence
You must clean your room every day.


Dapat maghanda na siya para sa kinabukasan.
Tatoeba Sentence #1694544 Tatoeba user-submitted sentence
You should prepare for the future.


Dapat magpahinga ka pagkatapos ng eksersays.
Tatoeba Sentence #1791761 Tatoeba user-submitted sentence
You should rest after exercise.


Hindi ka dapat umasa sa tulong ng ibang tao.
Tatoeba Sentence #2796361 Tatoeba user-submitted sentence
You shouldn't rely on other people's help.


Dapat akong pumili sa pagitan ng dalawang ito.
Tatoeba Sentence #2765470 Tatoeba user-submitted sentence
I have to choose between these two.


Simula ngayon, dapat ingatan mo ang sarili mo.
Tatoeba Sentence #1707374 Tatoeba user-submitted sentence
From now on, you'll have to take care of yourself.


Dapat itapon natin ang ganyang ideyang itinakda.
Tatoeba Sentence #1593496 Tatoeba user-submitted sentence
We had better do away with such a fixed idea.


Hindi ka dapat maging sobrang mapili sa pagkain.
Tatoeba Sentence #2959743 Tatoeba user-submitted sentence
You shouldn't be so picky about food.


Sabihin mo sa kanya kung saan siya dapat pumunta.
Tatoeba Sentence #2948415 Tatoeba user-submitted sentence
Tell him where he should go.


Dapat maayos ang kuwarto mo nang kaya mong maayos.
Tatoeba Sentence #1442682 Tatoeba user-submitted sentence
Keep your room as neat as you can.


Dapat humingi tayo ng walis para walisan ang sahig.
Tatoeba Sentence #3309332 Tatoeba user-submitted sentence
We must ask for a broom to sweep the floor.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
dpat
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce dapat:

DAPAT AUDIO CLIP:
Play audio #4717
Markup Code:
[rec:4717]
Related Filipino Words:
karápat-dapatnararapatmarapatkarapatánwalâng-karapatánhindî dapatdí-nararapat
Related English Words:
shouldsupposedlyought tomustneedfittingworthyshould do
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.