Back
Close
 

iba

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word iba in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word iba:


ibá  Play audio #1493Save to Flash Cards
[noun]  other; someone else; another; another one; distinct; some; some other

Root: iba
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Iba Example Sentences in Tagalog: (28)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Nag-iingat siyáng hindî makasakit ng ibá.
Play audio #37676
 
She's careful not to hurt others.
Huwág purihin ang taong hindî tumutulong sa ibá.
Play audio #34848 Play audio #34849
 
Don't praise a person who doesn't help others.
Nagbábalák ka bang magtrabaho sa ibáng bansâ?
Play audio #35949
 
Are you contemplating to work abroad?
Siyá ang kumayod, pero ibá ang nakinabang.
Play audio #29778 Play audio #29779
 
He was the one who worked hard, but others benefited.
Huwág ka nang magsama ng ibá.
Play audio #36362
 
Don't bring others along with you anymore.
Bumuô siyá ng panibagong buhay sa ibáng bansâ.
Play audio #32428 Play audio #32429
 
He built a new life in another country.
Tumakas ang ilán, samantalang pinakawalán ang ibá.
Play audio #36817
 
Some escaped, while others were released.
Nagseselos akó kapág nakíkipag-usap ang ibáng tao sa mga kaibigan ko!
Play audio #29628 Play audio #29629
 
I get jealous when others talk with my friends!
Humanap ka na lang ng ibá.
Play audio #28259 Play audio #28260
 
Just find someone / something else.
Hindî kailanmán nagselos si Adam kapág nagbíbigáy ng panahón sa ibá si Jean.
Play audio #29630 Play audio #29632
 
Adam never felt jealous when Jean spends time with others.
Magháhanáp na lang akó ng ibá
I'll just look for someone/something else.
Nagkatrabaho ang nanay niyá sa ibáng probínsiya
Her mother got a job in another province.
Ináangkín ng ibá na isá lamang siyáng hamak na empleyado
Others claim that she was nothing more than an employee.
Marami pang ibáng simbahan ang kasalukuyang itinatayô
Several other churches are in the process of being built.
Dudukutin silá at ipagbíbilí sa ibáng mga bansâ
They will be kidnaped and sold to other countries.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Gusto ko ng iba.
Tatoeba Sentence #2428047 Tatoeba user-submitted sentence
I want another.


Wala akong ibang masabi.
Tatoeba Sentence #7894362 Tatoeba user-submitted sentence
I really don't have anything else to say.


Bastos ang tumuro sa iba.
Tatoeba Sentence #1889649 Tatoeba user-submitted sentence
It is not polite to point at others.


Ang bawat indibidwal ay iba.
Tatoeba Sentence #1369041 Tatoeba user-submitted sentence
Each individual is different.


May narinig akong ibang tunog.
Tatoeba Sentence #1865209 Tatoeba user-submitted sentence
I heard a strange sound.


Bakit bumili ka ng ibang kotse?
Tatoeba Sentence #3061665 Tatoeba user-submitted sentence
Why did you buy another car?


Mayroon pa bang ibang takót?
Tatoeba Sentence #2792338 Tatoeba user-submitted sentence
Is anybody else scared?


Ang isa'y bago't ang iba'y luma.
Tatoeba Sentence #1802466 Tatoeba user-submitted sentence
One is new, the other is old.


Gusto mo ng ibang bagong katawan?
Tatoeba Sentence #1869924 Tatoeba user-submitted sentence
Would you like to have a new body?


Hindi na ako maniniwala pa sa iba.
Tatoeba Sentence #4653292 Tatoeba user-submitted sentence
I can't believe anyone anymore.


Gusto kong mag-aral sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2792335 Tatoeba user-submitted sentence
I want to study abroad.


Kayraming iba't ibang tao sa Europa.
Tatoeba Sentence #2911863 Tatoeba user-submitted sentence
There are a lot of different people in Europe.


Kayraming iba't ibang tao sa Europa.
Tatoeba Sentence #2911863 Tatoeba user-submitted sentence
There are a lot of different people in Europe.


Hindi ako nakakasalita ng ibang wika.
Tatoeba Sentence #2953448 Tatoeba user-submitted sentence
I can't speak another language.


Maghanap tayo ng ibang mapagtataguan.
Tatoeba Sentence #2946484 Tatoeba user-submitted sentence
Let's find somewhere else to hide.


Gusto kong magbiyahe sa ibang lupain.
Tatoeba Sentence #1876057 Tatoeba user-submitted sentence
I love to travel abroad.


Sa wakas, pumili siya ng ibang kuting.
Tatoeba Sentence #3064899 Tatoeba user-submitted sentence
Finally, she chose another kitten.


Gusto niyang tumira sa ibang daigdig...
Tatoeba Sentence #1342289 Tatoeba user-submitted sentence
He wants to live in another world.


Puwede ko bang irekomenda ang ibang otel?
Tatoeba Sentence #1677965 Tatoeba user-submitted sentence
May I recommend another hotel?


Di niya iniingatan ang pakiramdam ng iba.
Tatoeba Sentence #1800591 Tatoeba user-submitted sentence
He pays no attention to others' feelings.


Huwag mong sabihin ang plano natin sa iba.
Tatoeba Sentence #2946811 Tatoeba user-submitted sentence
Don't mention our plan to anybody.


Wala siyang ibang gawin kung hindi tumawa.
Tatoeba Sentence #3084605 Tatoeba user-submitted sentence
He does nothing but laugh.


Hindi ka dapat umasa sa tulong ng ibang tao.
Tatoeba Sentence #2796361 Tatoeba user-submitted sentence
You shouldn't rely on other people's help.


Isang uwak ay di tinutuka ang mata ng iba naman.
Tatoeba Sentence #1800608 Tatoeba user-submitted sentence
One crow doesn't peck another's eye.


Kailangan nating bilhin sila mula sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2808627 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


Kailangan naming bilhin sila buhat sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2763775 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


Mahalin mo ang iba gaya ng pagmamahal mo sa sarili!
Tatoeba Sentence #2846031 Tatoeba user-submitted sentence
Love others as you love yourself!


Hindi ko alam kung may pandesal din sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2762003 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know if other countries have salt bread, too.


Sila ay pumasyal sa ibang bansa sa unang pagkakataon.
Tatoeba Sentence #2766878 Tatoeba user-submitted sentence
They went on a trip abroad for the first time.


Pwede ko bang makita anong meron sa ibang mga tsanel?
Tatoeba Sentence #2780373 Tatoeba user-submitted sentence
Can I see what's on the other channels?


Wala kang mahahanap na iba na gagawa niyan para sa iyo.
Tatoeba Sentence #5330972 Tatoeba user-submitted sentence
You won't find anyone who'll do that for you.


Ang ibang sansinukob ay marahil pawang ibang katunayan.
Tatoeba Sentence #1467220 Tatoeba user-submitted sentence
Another universe is perhaps a different reality altogether...


Ang ibang sansinukob ay marahil pawang ibang katunayan.
Tatoeba Sentence #1467220 Tatoeba user-submitted sentence
Another universe is perhaps a different reality altogether...


May nararamdaman ka bang sakit sa ibang parte ng katawan?
Tatoeba Sentence #3043752 Tatoeba user-submitted sentence
Do you feel pain in any other part of your body?


Ang sulat ito ay personal, at ayaw kong basahin ito ng iba.
Tatoeba Sentence #2793634 Tatoeba user-submitted sentence
This letter is personal, and I don't want anyone else to read it.


Makakabahagi ka ba ng pagkain sa iba sa panahon ng kagutuman?
Tatoeba Sentence #2810716 Tatoeba user-submitted sentence
Can you share food with others in the face of famine?


Ang kaalaman ng wika ay isang bagay; ang pagtuturo nito ay iba pa.
Tatoeba Sentence #1932697 Tatoeba user-submitted sentence
To know a language is one thing, and to teach it is another.


Hindi siya nakapag-aral sa ibang bansa dahil sa kakulangan sa pera.
Tatoeba Sentence #2824365 Tatoeba user-submitted sentence
She couldn't study abroad for lack of money.


Sinasabi niya ang iniisip niya nang pabaya sa paramdam ng ibang tao.
Tatoeba Sentence #1710688 Tatoeba user-submitted sentence
He says what he thinks regardless of other people's feelings.


Ang nakatatandang kapatid ko ay nagnanais na mag-aral sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2774156 Tatoeba user-submitted sentence
My older brother wants to study abroad.


Ang tukudlangit ay nakatindig nang mas mataas ng ibang gusali sa palibot.
Tatoeba Sentence #1665632 Tatoeba user-submitted sentence
The skyscraper rose above the other buildings around.


Kailangan mong maghanap ng ibang paraan para makaalis ka sa sitwasyong ito.
Tatoeba Sentence #1833491 Tatoeba user-submitted sentence
You need to find another way out of this situation.


Dahil sa kanyang malaking sweldo, nakakabiyahe siya sa ibang bansa taon-taon.
Tatoeba Sentence #2932128 Tatoeba user-submitted sentence
His large income makes it possible for him to travel overseas every year.


Hindi ako pwedeng sumigaw kay Marika. Siya ay isang bisita na mula sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2798358 Tatoeba user-submitted sentence
I cannot shout at Marika. She's a guest and she comes from abroad.


Hindi nila naiisip na ginagamit lang sila ng ibang tao para sa politikal na bagay.
Tatoeba Sentence #1020816 Tatoeba user-submitted sentence
They don't realize that they're being used as pawns to obtain a wider political objective.


Marahil sa ibang sansinukob, ang mga pagkatao, at saka ang kanilang kaligiran, ay walang katawan.
Tatoeba Sentence #1467216 Tatoeba user-submitted sentence
Maybe in another universe, sentient beings, as well as their very environment, are incorporeal.


Marahil sa ibang sansinukob, ang mga pagkatao ay parang ulap o anino sa maulap o maaninong kaligiran.
Tatoeba Sentence #1467208 Tatoeba user-submitted sentence
Maybe in another universe, beings are like clouds or shadows in a cloudy or shadowy milieu...


Ang pag-ibig ay umuusbong mula sa pag-ibig. Kung gusto kong mahalin ako ng ibang tao, ako mismo ang unang magmahal.
Tatoeba Sentence #3234177 Tatoeba user-submitted sentence
Love comes from love. When I want others to love me, I myself love first.


Marahil sa ibang sansinukob, ang mga batas pang-agham ay pawang iba na lahat sa ating perspektibo ay hindi pamilyar.
Tatoeba Sentence #1467224 Tatoeba user-submitted sentence
Maybe in another universe, the physical laws are so different that everything from our point of view looks unfamiliar.


Marahil sa ibang sansinukob, ang mga batas pang-agham ay pawang iba na lahat sa ating perspektibo ay hindi pamilyar.
Tatoeba Sentence #1467224 Tatoeba user-submitted sentence
Maybe in another universe, the physical laws are so different that everything from our point of view looks unfamiliar.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
iba't, ibat, iba'y, ibay
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce iba:

IBA AUDIO CLIP:
Play audio #1493
Markup Code:
[rec:1493]
Related Filipino Words:
kakaibáibá't-ibáiba-ibámagkáibápaibá-ibámagkaibápagkakáibákaibahánmáibá namánmaibá
Related English Words:
othersomeone elseelseanother oneanotherdistinct
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
ibang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.