Back
Close
 

masyado

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word masyado in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word masyado:


masyado  Play audio #4767Save to Flash Cards
[adverb]  too (hot/cold/close/fast/etc); too much; excessively; terribly

Root: masyado
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is used more frequently in casual content than formal content.?

Example Sentences Available Icon Masyado Example Sentences in Tagalog: (16)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Masyadong malamíg dito. Kiníkilíg akó.
Play audio #38125
 
It's too cold in here. I'm shivering.
Hindî namán masyadong malakí
It's not really too big.
Masyado siyá kung maglagáy ng make-up.
Play audio #30246 Play audio #30247
 
She puts too much make-up on.
Masyado niyáng dinamdám ang nangyari.
Play audio #27544 Play audio #27543
 
He took what happened too hard.
Pinangunahan ko siyá para hindî siyá masyadong magalit.
Play audio #34247 Play audio #34248
 
I forewarned him so he won't get so angry.
Gupitán mo akó ng buhók at masyado nang makapál
Cut my hair because it's gotten too thick.
Masyadong abalá si Emma, hindî mo siyá makakausap.
Play audio #35354 Play audio #35355
 
Emma is very busy, you won't be able to talk to her.
Masyadong mabigát ang maleta ko kayâ hihilahin ko na lang.
Play audio #38858
 
My luggage is too heavy so I'll just drag it.
Nagalit ang tatay ni Anna kasí masyadong gabí na siyáng umuwî.
Play audio #38486
 
Anna's father got mad at her because she came home very late.
Kung maglalarô kayó, huwág kayóng masyadong maingay.
Play audio #34585 Play audio #34586
 
If you're going to play, don't be too noisy.
Huwág kang masyadong magtítipíd pagdatíng sa pagkain
Don't economize too much when it comes to food.
Huwág mong masyadong seryosohin at larô lang 'yan
Don't take it too seriously as it's just a game.
Buksán mo ang mga binta para hindî masyadong uminit sa loób ng bahay.
Play audio #38530
 
Open the windows so that it won't get too hot inside the house.
Bina ko ang suót ni Alice kasí masyadong maiksî.
Play audio #37990
 
I commented on what Alice is wearing because it's too short.
Huwág kang masyadong lumapit sa akin at may matindíng sipón akó.
Play audio #38943
 
Don't come too close to me as I have a terrible cold.

User-submitted Example Sentences (33):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Masyadong malaki.
Tatoeba Sentence #1688845 Tatoeba user-submitted sentence
It's too big.


Ang baho mo masyado.
Tatoeba Sentence #5213909 Tatoeba user-submitted sentence
You really stink.


Masyado akong mataba.
Tatoeba Sentence #5213861 Tatoeba user-submitted sentence
I am too fat.


Masyado akong mataba.
Tatoeba Sentence #5213861 Tatoeba user-submitted sentence
I'm too fat.


Masyado kang mareklamo.
Tatoeba Sentence #5300930 Tatoeba user-submitted sentence
You are always complaining.


Masyado ang kape ko ngayon.
Tatoeba Sentence #2068049 Tatoeba user-submitted sentence
I've drunk way too much coffee today.


Masyado akong antok para magmaneho.
Tatoeba Sentence #5213933 Tatoeba user-submitted sentence
I'm too sleepy to drive.


Masyado akong antok para magmaneho.
Tatoeba Sentence #5213933 Tatoeba user-submitted sentence
I am too sleepy to drive.


Huwag kang masyadong kumain ng keyk.
Tatoeba Sentence #1913314 Tatoeba user-submitted sentence
Don't eat too much cake.


Parang hindi masyadong pagod si Tom.
Tatoeba Sentence #2840709 Tatoeba user-submitted sentence
Tom doesn't seem to be very tired.


Huwag kang masyadong kumain ng keyk.
Tatoeba Sentence #1913314 Tatoeba user-submitted sentence
Do not eat too much cake.


Hindi masyadong nag-aaral si Monica.
Tatoeba Sentence #4329453 Tatoeba user-submitted sentence
Monica doesn't study a lot.


Hindi siya masyadong marunong magluto.
Tatoeba Sentence #1620371 Tatoeba user-submitted sentence
She can't cook well.


Masyadong matigas ang yelo para mabiyak.
Tatoeba Sentence #1859939 Tatoeba user-submitted sentence
The ice is too hard to crack.


Hindi siya marunong masyadong mag-ingles.
Tatoeba Sentence #1869602 Tatoeba user-submitted sentence
He doesn't speak English very well.


Di masyadong marunong magpranses si Tomas.
Tatoeba Sentence #1851886 Tatoeba user-submitted sentence
Tom couldn't speak French well.


Anong ginagawa mo rito nang masyadong maaga?
Tatoeba Sentence #1842240 Tatoeba user-submitted sentence
What do you do here so early?


Hindi masyadong maganda ang aking pakiramdam.
Tatoeba Sentence #2777881 Tatoeba user-submitted sentence
I wasn't feeling very well.


Parang hindi ka masyadong masayang makita ako.
Tatoeba Sentence #2774174 Tatoeba user-submitted sentence
You don't seem too happy to see me.


Wala akong masyadong alam tungkol sa Alemanya.
Tatoeba Sentence #2915123 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know a lot of things about Germany.


Sa tingin ko masyadong kamukha ni Tom si John.
Tatoeba Sentence #5214279 Tatoeba user-submitted sentence
I think Tom looks a lot like John.


Masyadong mabigat itong kahon para bitbitin ko.
Tatoeba Sentence #1817706 Tatoeba user-submitted sentence
This box is too heavy for me to carry.


Sayang na di ko masyadong maintindihan ang Ingles.
Tatoeba Sentence #1889501 Tatoeba user-submitted sentence
It's a pity that I don't understand English well.


Si Tomas ay may bahay na di masyadong malayo rito.
Tatoeba Sentence #2152704 Tatoeba user-submitted sentence
Tom has a house not too far from here.


Sori po, pero hindi ko masyadong maintindihan ang Ingles.
Tatoeba Sentence #2192772 Tatoeba user-submitted sentence
I'm sorry, but I don't understand English well.


Magaling ngayon at ni masyadong mabigat ni masyadong magaan.
Tatoeba Sentence #1890272 Tatoeba user-submitted sentence
It's good now; neither too heavy nor too light.


Magaling ngayon at ni masyadong mabigat ni masyadong magaan.
Tatoeba Sentence #1890272 Tatoeba user-submitted sentence
It's good now; neither too heavy nor too light.


Yang librong Ingles ay masyadong mahirap basahin para sa akin.
Tatoeba Sentence #1765962 Tatoeba user-submitted sentence
That English book is too difficult for me to read.


Masyadong maraming maglagay ng asukal si Tomas sa kanyang tsa.
Tatoeba Sentence #1881512 Tatoeba user-submitted sentence
Tom puts too much sugar in his tea.


"Masyadong matanda na ako at malungkot para maglaro," sabi ng bata.
Tatoeba Sentence #2165745 Tatoeba user-submitted sentence
"I am too old and sad to play," said the boy.


Kung ang gitarang iyon ay hindi masyadong kamahalan, mabibili ko iyon.
Tatoeba Sentence #2842495 Tatoeba user-submitted sentence
If that guitar weren't so expensive, I could buy it.


Masyado kayong mabilis magsalita. Puwede ba hong magsalita kayo nang mas dahan-dahan?
Tatoeba Sentence #1830108 Tatoeba user-submitted sentence
You speak a bit too fast for me. Could you speak a bit more slowly, please?


Iwasan mong buksan ang bintana; wala akong masyadong hilig na maramdaman ang hangin sa likod ko.
Tatoeba Sentence #1658713 Tatoeba user-submitted sentence
Avoid opening the window; I have no great desire to feel air currents on my back.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
msyado, masiyado, mashado, mashyado
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce masyado:

MASYADO AUDIO CLIP:
Play audio #4767
Markup Code:
[rec:4767]
Related English Words:
too muchtooexcessiveexcessively
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.