Close
 


mag-aaral

Depinisyon ng salitang mag-aaral sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word mag-aaral in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng mag-aaral:


mág-aarál  Play audio #8151
[pangngalan] indibidwal na nagtutungo sa paaralan o institusyong pang-edukasyon upang matuto, magkamit ng kaalaman, at kumuha ng iba't ibang kurso o aralin.

View English definition of mag-aaral »

Ugat: aral
Example Sentences Available Icon Mag-aaral Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Inilálarawan ng mga mág-aarál ang kaniláng karanasán.
Play audio #48810Audio Loop
 
The students are describing their experiences.
Naghíhintáy ng abiso mulâ sa gu ang iláng mga mág-aarál.
Play audio #45417Audio Loop
 
Some students are waiting for notification from the teacher.
Hindî magandá ang reputasyón niyá sa mga mág-aarál.
Play audio #45419Audio Loop
 
He has a bad reputation with his students.
Walâ akóng oras para kumuha ng ibá pang mág-aarál.
Play audio #45418Audio Loop
 
I don't have time to take any more students.

User-submitted Example Sentences (9):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nasaan ang mag-aaral?
Tatoeba Sentence #5296232 Tatoeba user-submitted sentence
Where is the student?


Nasa silid-aralan ang mag-aaral.
Tatoeba Sentence #5296235 Tatoeba user-submitted sentence
The student is in the classroom.


Siya ay isang matalinong mag-aaral.
Tatoeba Sentence #3845983 Tatoeba user-submitted sentence
She's a bright student.


Ilan sa mga mag-aaral mo ang nandito?
Tatoeba Sentence #2763496 Tatoeba user-submitted sentence
How many of your students are here?


Bago ang mga libro ng mag-aaral na ito.
Tatoeba Sentence #5361241 Tatoeba user-submitted sentence
This student's books are new.


Bago ang mga aklat ng mag-aaral na ito.
Tatoeba Sentence #5361240 Tatoeba user-submitted sentence
This student's books are new.


Kailangang manahimik ang mga mag-aaral habang nagkaklase.
Tatoeba Sentence #2809544 Tatoeba user-submitted sentence
Students must keep silent during a class.


Ang mga mag-aaral ay binibigyan ng mga aklat ng paaralan.
Tatoeba Sentence #3462207 Tatoeba user-submitted sentence
The school supplies the students with books.


Trabaho ng mga mag-aaral ang linisin ang kanilang mga silid-aralan.
Tatoeba Sentence #2824368 Tatoeba user-submitted sentence
It is the students' duty to clean their classrooms.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "mag-aaral":

MAG-AARAL:
Play audio #8151
Markup Code:
[rec:8151]
Mga malapit na salita:
aralarálmag-aralpag-aaralaralínaralinmataás na páaralánpag-aralanpáaralánlakbay-aral
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »