Close
 


mag-aral

Depinisyon ng salitang mag-aral sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word mag-aral in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng mag-aral:


mag-aral  Play audio #18979
[pandiwa] pagsisikap na maunawaan at makakuha ng kaalaman o kasanayan sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsasanay, o pagtuturo.

View English definition of mag-aral »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng mag-aral:

Focus:  
Actor Focus Icon
Actor  
Ugat: aralConjugation Type: Mag-
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
mag-aral  Play audio #18979
Completed (Past):
nag-aral  Play audio #18981
Uncompleted (Present):
nag-aaral  Play audio #18982
Contemplated (Future):
mag-aaral  Play audio #18983
Mga malapit na pandiwa:
mag-aral
 |  
aralin  |  
pag-aralan  |  
makapag-aral  |  
paaralin  |  
Example Sentences Available Icon Mag-aral Example Sentences in Tagalog: (29)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nag-aaral akó ngayón.
Play audio #33186 Play audio #33187Audio Loop
 
I am studying now.
Nag-aaral siyá áraw-araw.
Play audio #33659 Play audio #33660Audio Loop
 
She studies every day.
Mag-aral ka nang mabuti.
Play audio #33661 Play audio #33662Audio Loop
 
Study hard.
Mag-aaral akóng magmaneho.
Play audio #32671 Play audio #32672Audio Loop
 
I will study how to drive.
Nag-aral si Otan kagabí para sa pagsusulit.
Play audio #34587 Play audio #34588Audio Loop
 
Otan studied last night for the exam.
Gustó kong mag-aral.
Play audio #33663 Play audio #33664Audio Loop
 
I want to study.
Sinísimulán mo na bang mag-aral para sa exam?
Play audio #34144 Play audio #34145Audio Loop
 
Are you already beginning to study for the exam?
Mag-aaral ka ba o tatambáy?
Play audio #35224 Play audio #35225Audio Loop
 
Are you going to hang around or study?
Mag-aral kang mabuti.
Play audio #40653Audio Loop
 
You must study hard.
Nabibigô ka sa mga pagsusulit dahil hindî ka nag-aaral.
Play audio #34595 Play audio #34596Audio Loop
 
You fail your exams because you don't study.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mag-aral!
Tatoeba Sentence #5214167 Tatoeba user-submitted sentence
Study!


Nag-aaral ka ba?
Tatoeba Sentence #3211652 Tatoeba user-submitted sentence
Are you studying?


Ayaw kong mag-aral.
Tatoeba Sentence #3253678 Tatoeba user-submitted sentence
I don't like studying.


Mag-aral kang mabuti.
Tatoeba Sentence #5300901 Tatoeba user-submitted sentence
You must study hard.


Puwede kang mag-aral dito.
Tatoeba Sentence #1820565 Tatoeba user-submitted sentence
You can study here.


Nagtitibi siya bago mag-aral.
Tatoeba Sentence #1356493 Tatoeba user-submitted sentence
He watches television before studying.


Nag-aral ako bago naghapunan.
Tatoeba Sentence #1789616 Tatoeba user-submitted sentence
I studied before supper.


Kita ko kung paano ka nag-aaral.
Tatoeba Sentence #1350584 Tatoeba user-submitted sentence
I see how you study.


Dalawang oras na akong nag-aaral.
Tatoeba Sentence #2888333 Tatoeba user-submitted sentence
I have been studying for two hours.


Kami ay nag-aaral ng wikang Arabo.
Tatoeba Sentence #2941190 Tatoeba user-submitted sentence
We are learning Arabic.


Nag-aral ng Ingles si Yumi kagabi.
Tatoeba Sentence #2946458 Tatoeba user-submitted sentence
Yumi studied English last night.


Gusto kong mag-aral ng kasaysayan.
Tatoeba Sentence #1712171 Tatoeba user-submitted sentence
I like studying history.


Gusto kong mag-aral sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2792335 Tatoeba user-submitted sentence
I want to study abroad.


Nag-aaral siya ng Ingles araw-araw.
Tatoeba Sentence #1875987 Tatoeba user-submitted sentence
She studies English every day.


Hindi masyadong nag-aaral si Monica.
Tatoeba Sentence #4329453 Tatoeba user-submitted sentence
Monica doesn't study a lot.


Gusto kong mag-aral ng wikang dayuhan.
Tatoeba Sentence #1926620 Tatoeba user-submitted sentence
I like to study foreign languages.


Parang ayaw kong mag-aral ng mga agham.
Tatoeba Sentence #1440351 Tatoeba user-submitted sentence
I don't feel like studying science.


Kailan ka nagsimula mag-aral ng Ingles?
Tatoeba Sentence #5300929 Tatoeba user-submitted sentence
When did you begin studying English?


Gusto niyang mag-aral ng musika at sayaw.
Tatoeba Sentence #1654091 Tatoeba user-submitted sentence
He wants to study music and dance.


Kailan ka nag-umpisang mag-aral ng Ingles?
Tatoeba Sentence #1600011 Tatoeba user-submitted sentence
When did you begin to learn English?


Gusto kong mag-aral ng mga wikang dayuhan.
Tatoeba Sentence #1814089 Tatoeba user-submitted sentence
I like to study foreign languages.


Kung ako ikaw, mag-aaral ako nang mas mabuti.
Tatoeba Sentence #1454983 Tatoeba user-submitted sentence
If I were you, I'd study harder.


Gusto niyang mag-aral ng musika't pagsasayaw.
Tatoeba Sentence #1838994 Tatoeba user-submitted sentence
She wants to study music and dance.


Pumunta siya sa Paris para mag-aral ng sining.
Tatoeba Sentence #2872171 Tatoeba user-submitted sentence
She went to Paris to study arts.


Kung may panahon ako, mag-aaral ako ng Pranses.
Tatoeba Sentence #1354861 Tatoeba user-submitted sentence
If I had time, I would study French.


Nag-aral siya nang mabuti para maging dalub-agham.
Tatoeba Sentence #1602200 Tatoeba user-submitted sentence
He studied very hard to become a scientist.


Para maging dalub-agham, nag-aral siya nang mabuti.
Tatoeba Sentence #1901542 Tatoeba user-submitted sentence
He studied very hard to become a scientist.


Importante para sa iyo ang mag-aral ng dayuhang wika.
Tatoeba Sentence #2153689 Tatoeba user-submitted sentence
It is important for you to learn a foreign language.


Para mag-aral ng heograpiya, palaging gumamit ng mapa.
Tatoeba Sentence #1358193 Tatoeba user-submitted sentence
To study geography, always use a map.


Pumunta sa Hapon si Ginoong Oh para mag-aral ng Hapon.
Tatoeba Sentence #1698719 Tatoeba user-submitted sentence
Mr. Oh came to Japan to study Japanese.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "mag-aral":

MAG-ARAL:
Play audio #18979
Markup Code:
[rec:18979]
Mga malapit na salita:
aralarálpag-aaralaralínaralinmataás na páaralánpag-aralanpáaralánlakbay-aralmág-aarál
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »