Close
 


pag-aaral

Depinisyon ng salitang pag-aaral sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word pag-aaral in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng pag-aaral:


pag-aaral  Play audio #8150
[pangngalan] proseso at gawain ng pagkuha, pag-unawa, at pagpapalawak ng kaalaman sa iba't ibang larangan sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsasanay, at pagdalo sa klase.

View English definition of pag-aaral »

Ugat: aral
Example Sentences Available Icon Pag-aaral Example Sentences in Tagalog: (18)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Kailán mo sísimulán ang pag-aaral ng Italian?
Play audio #34146 Play audio #34147Audio Loop
 
When will you begin learning Italian?
Pinápayuhan silá na pagbutihin ang pag-aaral.
Play audio #37322Audio Loop
 
They are advised to do well in their studies.
Papanindigán namin ang katumpakán ng aming pag-aaral.
Play audio #46118Audio Loop
 
We will argue for the accuracy of our study.
Mag-focus ka sa iyóng pag-aaral.
Play audio #45692Audio Loop
 
Focus on your studies.
Iginígiít ng amá ni Dan na tapusin niyá ang pag-aaral.
Play audio #38493Audio Loop
 
Dan's father insists that he finish school.
Akó ang mamumu sa pag-aaral tungkól sa mga pamahiin.
Play audio #38124Audio Loop
 
I will conduct the study about superstitions.
Atupagin mo ang pag-aaral mo kaysa iyáng TV.
Play audio #46171Audio Loop
 
Attend to your studies instead of that TV.
Humintô si Allan sa / ng pag-aaral noóng 2017.
Play audio #36370Audio Loop
 
Allan quit school in 2017.
Hindî mo puwedeng isabáy ang paglalarô sa pag-aaral.
Play audio #47178Audio Loop
 
You can't study and play at the same time.
Malakí ang magagastos ni Vianne sa pag-aaral sa koléhiyó.
Play audio #43038Audio Loop
 
Vianne's college education will cost a lot.

User-submitted Example Sentences (3):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kumusta ang iyong pag-aaral?
Tatoeba Sentence #3086286 Tatoeba user-submitted sentence
How are your studies?


Anong parteng mahirap sa pag-aaral ng Hapon?
Tatoeba Sentence #1765905 Tatoeba user-submitted sentence
What is the hard part of learning Japanese?


Ang soolohiya ay tungkol sa pag-aaral ng buhay ng hayop.
Tatoeba Sentence #2106378 Tatoeba user-submitted sentence
Zoology deals with the study of animal life.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "pag-aaral":

PAG-AARAL:
Play audio #8150
Markup Code:
[rec:8150]
Mga malapit na salita:
aralarálmag-aralaralínaralinmataás na páaralánpag-aralanpáaralánlakbay-aralmág-aarál
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »