Close
 


mag-isa

Depinisyon ng salitang mag-isa sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word mag-isa in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng mag-isa:


mag-isá  Play audio #9351
[pang-uri/pang-abay] walang kasama o tulong mula sa iba, at ginagawa ang isang bagay nang mag-isa.

View English definition of mag-isa »

Ugat: isa
Example Sentences Available Icon Mag-isa Example Sentences in Tagalog: (15)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Gawín mong mag-isá.
Play audio #27387 Play audio #27388Audio Loop
 
Do it yourself.
Mag-isá lang akó.
Play audio #42426Audio Loop
 
I'm on my own / alone.
Pabayaan mo akóng mag-isá.
Play audio #31159 Play audio #31160Audio Loop
 
Leave me alone.
Makakaya mo bang mabuhay nang mag-isá?
Play audio #35085 Play audio #35086Audio Loop
 
Can you live alone?
Mag-isáng binubuhay ni Kim ang sanggól niyáng anák.
Play audio #36746Audio Loop
 
Kim is raising by herself her infant child.
Nakákauwî ka na bang mag-isá?
Play audio #43013Audio Loop
 
Are you already able to go home by yourself?
Magpápaskó akó nang mag-isá.
Play audio #46628Audio Loop
 
I will spend Christmas alone.
Ikinúkulóng nilá siyáng mag-isá sa apartment.
Play audio #45362Audio Loop
 
They lock her up alone in the apartment.
Nakákatayô na bang mag-isá ang ba?
Play audio #43808Audio Loop
 
Is the child already able to stand on his own?
Mapápahamak ka kung lálabás kang mag-isá ngayóng gabí.
Play audio #33314 Play audio #33315Audio Loop
 
You will be in danger if you go out alone tonight.

User-submitted Example Sentences (17):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Naglakad ako mag-isa.
Tatoeba Sentence #5361488 Tatoeba user-submitted sentence
I walked alone.


Dumating siyang mag-isa.
Tatoeba Sentence #1864884 Tatoeba user-submitted sentence
She came alone.


Nakatira sya dito magisa.
Tatoeba Sentence #1020802 Tatoeba user-submitted sentence
He lives here all alone.


Magagawa ko iyan nang mag-isa.
Tatoeba Sentence #2804859 Tatoeba user-submitted sentence
I can do it alone.


Natumba nang mag-isa ang puno.
Tatoeba Sentence #2946485 Tatoeba user-submitted sentence
The tree fell down by itself.


Mag-isa bang nagtrabaho si Tom?
Tatoeba Sentence #5214055 Tatoeba user-submitted sentence
Was Tom working alone?


Tumira siyang mag-isa sa gubat.
Tatoeba Sentence #1853511 Tatoeba user-submitted sentence
He lived alone in the forest.


Kailangan mong pumunta nang mag-isa.
Tatoeba Sentence #3576136 Tatoeba user-submitted sentence
You have to go alone.


Tumira siyang mag-isa sa bahay kubo.
Tatoeba Sentence #1955585 Tatoeba user-submitted sentence
She was living alone in a hut.


Si Yumi ay pumunta roon nang mag-isa.
Tatoeba Sentence #2669515 Tatoeba user-submitted sentence
Yumi went there alone.


Mag-isa si Tom sa Biyernes nang gabi.
Tatoeba Sentence #2804862 Tatoeba user-submitted sentence
Tom was alone on Friday night.


Buti pa kaya ay iwan mong mag-isa si Tom.
Tatoeba Sentence #2756876 Tatoeba user-submitted sentence
You'd better leave Tom alone.


Sa tingin mo dapat kong pumuntang mag-isa?
Tatoeba Sentence #2830443 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think I should go alone?


Hindi ko sinasabing mag-isa kang magpunta.
Tatoeba Sentence #2774537 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not telling you to go alone.


Malakas-lakas si Tom para gawin iyan mag-isa.
Tatoeba Sentence #8280644 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is strong enough to do that by himself.


Kumain ka na ba sa isang restawran nang mag-isa?
Tatoeba Sentence #3673083 Tatoeba user-submitted sentence
Have you ever eaten in a restaurant alone?


Sa tingin ko kailangan kong pumasok nang mag-isa.
Tatoeba Sentence #2944971 Tatoeba user-submitted sentence
I think I should go in alone.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "mag-isa":

MAG-ISA:
Play audio #9351
Markup Code:
[rec:9351]
Mga malapit na salita:
isápagkakaisápakikiisánag-íisáisá't-isákaisámakiisáisá-isahínmag-isápag-iisá
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »